region-ostergotland

Beslut om överenskommelser och uppdrag inför 2024

Diabetessjukvården, primärvården och äldres hälsa tillhör de områden som får ett resurstillskott inför 2024. Det framgår av de överenskommelser och avtal med hälso- och sjukvården och tandvården, som hälso- och sjukvårdsnämnden idag beslutat om.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland fattar varje höst beslut om nya överenskommelser med den regiondrivna hälso- och sjukvården och Folktandvården. I beslutet ingår även resursfördelning.

Av nämndens årsplan och budget för 2024 framgår att det tuffa ekonomiska läget innebär ett begränsat utrymme för satsningar. Några områden prioriteras för extra resurstillskott, samtidigt som det görs omfördelningar av resurser och åtgärder som minskar kostnaderna. Ett sådant exempel är beslutet att inte längre subventionera TBE-vaccination för vuxna. Åtgärder som är under utredning är att höja egenavgiften för sjukresor, införa patientavgift för ambulanstransport och liggande sjuktransport och att höja patientavgiften för besök på akutmottagning.

– I det läge vi befinner oss behöver vi våga prioritera och ompröva tidigare beslut. Pengarna räcker helt enkelt inte till. Vad gäller ambulansavgift, exempelvis, tillhör Östergötland en minoritet i landet som inte har den avgiften. 15 av 21 regioner har det redan, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Fredrik Sjöstrand (M).

Diabeteshjälpmedel till fler

Totalt avsätter hälso- och sjukvårdsnämnden drygt 30 miljoner kronor till olika satsningar inför 2024. Diabetessjukvården förstärks med 15 miljoner kronor för att ge en jämlik och utökad tillgång till nya diabeteshjälpmedel över länet.

Området äldres hälsa förstärks med 4,5 miljoner kronor. Insatserna ska förstärka närsjukvården utifrån dess läkaransvar för patienter som vistas i kommunala korttidsboenden, och att inrätta en särskild äldrevårdsöverläkare på strategisk nivå i regionen. Primärvården förstärks med 6,3 miljoner för att bedriva ett pilotprojekt kring utökade öppettider. Cancervården förstärks med tre miljoner kronor, som bland annat går till införande av organiserad prostatatestning.

Inom området barns och ungdomars hälsa fördelas 2 miljoner kronor till multiprofessionell rehabilitering av barn och ungdomar med svår postcovid. I uppdraget ingår att etablera verksamhet för att kunna ta emot barn och ungdomar från andra delar av landet och kunna utvecklas till ett nationellt kunskapscenter.

– Det har varit en viktig fråga för oss att kunna behålla mottagningen för barn och unga med postcovid på US. Vi ser en stor potential i att den samlade kunskapen och erfarenheten som finns där även ska kunna komma andra barn och unga i landet till del, säger Fredrik Sjöstrand.

Beslut om vårdval

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid dagens möte också att godkänna regelboken för ett nytt vårdval inom specialistpsykiatrisk samtalsbehandling. Alla privata vårdgivare som uppfyller kraven i regelboken kan auktoriseras. Vårdvalet startar den 1 januari 2024.

– Syftet är att förbättra tillgängligheten, få en större spridning av leverantörer över länet och öka valfriheten för patienterna, säger Fredrik Sjöstrand.

Text: kommunikationsenheten

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier