region-ostergotland

Regioner lyfter viktiga åtgärder för Stångådals- och Tjustbanan

Stångådals- och Tjustbanan spelar en viktig roll för den regionala utvecklingen. Därför gör Region Östergötland och Region Kalmar län en gemensam skrivelse till Trafikverket om prioriterade åtgärder för att rusta upp järnvägssträckan.

I juni förra året fastställde regeringen den nationella planen för transportinfrastruktur 2022-2033. I samband med det fick Trafikverket i uppdrag att göra olika utredningar och en av dem handlar om Stångådals- och Tjustbanans funktion för regional utveckling. Stångådalsbanan sträcker sig från Linköping till Kalmar. Vid Bjärka-Säby delar sig banan mot Västervik, den del som kallas Tjustbanan.
Region Östergötland och Region Kalmar län har både var och en för sig och tillsammans tidigare påpekat järnvägssträckans betydelse för regional utveckling. Nu gör de två regionerna en gemensam skrivelse till Trafikverket där de presenterar sin syn på behoven av och prioritering av åtgärder längs sträckan.
”Regionerna vill betona järnvägens betydelse för att binda samman framför allt stråket Kalmar-Linköping, men även stråket Västervik-Linköping, och därigenom också skapa förutsättningar för regionintegrering inom länen och regionförstoring samt tillgänglighet till och från Stockholm och övriga landet.”, skriver regionerna i skrivelsen som trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland fattade beslut om på torsdagen.

Robusthet och driftsäkerhet

– Jag är oerhört glad att våra båda regioner enats om en gemensam skrivelse där vi pekar på vikten av upprustning och utveckling av Tjust- och Stångådalsbanorna. De har stor betydelse för den regionala pendlingen inom och mellan våra båda län, säger Jan Owe-Larsson (M), regionråd och ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

I skrivelsen påpekar också regionerna att det är viktigt att Trafikverket gör nödvändiga investeringar och reinvesteringar som säkerställer fortsatt regionaltågstrafik av nuvarande omfattning. Regionerna tycker att robusthet och driftsäkerhet är den högst prioriterade åtgärden. För att nå dit förordas exempelvis trädfällning, åtgärder vid obevakade järnvägsövergångar och att utföra planerade spårbyten på vissa sträckor.
Därefter vill regionerna att insatser för att sänka restiden prioriteras, framför allt genom att lokalisera delsträckor på Stångådalsbanan där hastighetshöjande åtgärder kan göras. Som tredje prioritering lyfter regionerna att anslutning via Stångådals- och Tjustbanan till Linköping är avgörande för trafikens möjliga utveckling.
Trafikverkets utredning ska vara klar under våren nästa år.

Text: Cecilia Ottosson

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier