region-ostergotland

21 miljoner till forskning om våld mot äldre

Kunskapen om våld och övergrepp mot äldre personer på särskilda boenden och inom hemtjänsten ska fördjupas. Ett forskningsprogram som leds av forskare vid Universitetssjukhuset i Linköping, får 21 miljoner kronor för att bland annat utveckla åtgärder som motverkar övergrepp.

Forskningsprogrammet ”Övergrepp mot äldre personer på särskilda boenden och bland omsorgstagare i hemtjänst i Sverige” är ett samarbete mellan forskare vid Region Östergötland, Linköpings universitet, Karolinska Institutet och Göteborgs Stad.

Pengarna, 21 miljoner kronor fördelat på sex år, delas ut av forskningsrådet Forte inom utlysningen Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, delaktigt och värdigt åldrande 2023.

Projektledare är Johanna Simmons, ST-läkare i geriatrik vid Universitetssjukhuset i Linköping och docent vid Linköpings universitet.

– Våld och övergrepp mot äldre personer är ganska vanligt men inte så uppmärksammat. Vi behöver prata om övergreppen. Först när vi förstår mer om när, var och varför det händer, kan vi förbättra situationen, säger Johanna Simmons.

Under projektets andra halva ska forskarna tillsammans med medarbetare i äldreomsorgen ta fram konkreta åtgärder som verksamheter kan använda på riktigt.

Både omsorgstagare och personal

Personer med ett stort hjälpbehov i vardagen eller en kognitiv sjukdom som demens, löper större risk att utsättas för våld. Studien inriktas därför mot äldre personer som bor på särskilda boenden eller har hemtjänst.

Ett övergrepp kan vara fysiskt, känslomässigt, sexuellt eller finansiellt men även utgöras av avsiktlig eller oavsiktlig försummelse. Utövaren kan vara anhöriga, vård- och omsorgspersonal eller andra personer där det finns ett förtroende. Övergreppen kan variera från enstaka, mindre allvarliga händelser till systematiska övergrepp under lång tid.

En annan del av problematiken är personal som blir vittne till våldet.

– Att se våld utövas är svårt att hantera för medarbetaren. Vi vill bidra till mer kunskap om hur den som bevittnar övergrepp kan agera. Även om huvudfokus i projektet kommer vara på omsorgstagaren ser vi det som ett mycket viktigt mål att förbättra situationen även för personalen, säger Johanna Simmons.

Text: Maria Hedberg

Fakta

Finansieringen innebär att forskningsprogrammet kan drivas till 2029. Det inkluderar fyra delprojekt:

  • I delprojekt 1 och 2 ska forskarna undersöka uppfattningar och upplevelser av övergrepp mot äldre personer samt möjliga åtgärder som motverkar övergrepp. Det sker bland annat genom intervjuer med personal, chefer, omsorgstagare och anhöriga, inom hemtjänst och på särskilda boenden.
  • I delprojekt 3 kommer en stor nationell undersökning genomföras. Den syftar till att kartlägga de erfarenheter personal inom hemtjänst och särskilda boenden har av att bli vittne till våld eller själva bli utövare.
  • I delprojekt 4 ska forskarna tillsammans med medarbetare inom äldreomsorg ta fram verktyg och åtgärder som förebygger övergrepp mot äldre personer på särskilda boenden. En pilotstudie om dessa åtgärder ska genomföras.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier