region-ostergotland

Hälsoklyftorna fortsätter öka enligt ny folkhälsorapport

Hälsan i länet blir bättre för många, men inte för alla. De socioekonomiska skillnaderna i hälsa blir allt större. Två tredjedelar av östgötarna har minst en ohälsosam levnadsvana. Alkoholkonsumtionen och rökningen går ner, men en ökande andel lider av psykisk ohälsa, framför allt bland flickor och unga kvinnor. En majoritet av de äldre skattar sin hälsa som god, men det finns stora skillnader inom gruppen.

Detta och mycket annat kan man läsa om i den nya folkhälsorapporten från Region Östergötland. Den är en omfattande genomgång av befolkningens hälsa i Östergötland utifrån olika perspektiv och beskriver hälsoläget, utvecklingen över tid och skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen. Vidare beskrivs vad dessa skillnader beror på, och möjliga vägar framåt för att förbättra folkhälsan och minska ojämlikheterna.

Rapporten omfattar fyra områden: livsvillkor, levnadsvanor, psykisk hälsa och äldres hälsa.

En övergripande slutsats är att hälsan blir bättre för många, men inte för alla. Det har gått fyra år sedan den förra folkhälsorapporten presenterades, och redan då sågs att ojämlikheten i hälsa blir allt större. Den ekonomiska ojämlikheten fortsätter att öka liksom de socioekonomiska skillnaderna i hälsa.

– En av våra största utmaningar är att ojämlikheten i hälsa fortsätter att öka och här finns det en tydlig koppling till socioekonomi. Det är bekymmersamt eftersom utsatta livsvillkor tenderar att reproduceras. Jämlika livsvillkor däremot leder till förbättrad hälsa för alla, inte bara för dem som har det sämst ställt, säger Maria Elgstrand, verksamhetschef för Folkhälso- och statistikenheten i Region Östergötland.

Skillnaderna i hälsa återkommer för alla mått på socioekonomisk status. Det handlar bland annat om utbildning och inkomst. Skillnaderna finns inom nästan alla hälsoområden. Lägre socioekonomisk status är förenat med fler ohälsosamma levnadsvanor, kortare livslängd, större risk för depression samt högre sjuklighet och död i hjärt-kärlsjukdom, cancer, covid-19 och suicid.

Äldres hälsa ägnas ett särskilt avsnitt i rapporten.

– Andelen äldre i befolkningen blir allt större och den utvecklingen kommer att fortsätta. Det är därför viktigt att vi arbetar för ett hälsosamt åldrande, där ohälsa och sjukdom skjuts upp eller mildras. Det är positivt för både individen och samhället, säger Maria Elgstrand.

Rapporten vill inspirera samhällets olika aktörer till insatser som kan skapa förutsättningar för en hållbar utveckling och minskade skillnader i hälsa.

– Folkhälsan är en komplex samhällsutmaning där ingen aktör ensam äger problemet eller lösningen. Ökad samverkan och gemensam samordning är avgörande för att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i länet. Den folkhälsostrategi som Region Östergötland arbetat fram tillsammans med länets kommuner, Länsstyrelsen Östergötland och civilsamhället, och som antogs förra året, är en gemensam grund i det fortsatta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet, säger Annica Öhrn, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland.

Länk till Folkhälsorapport 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Text: kommunikationsenheten

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier