region-ostergotland

Byggprojekt Vrinnevisjukhuset

Vård utvecklas ständigt och omvärlden hinner förändras på 30 år. Vrinnevisjukhusets verksamhet har utvecklats så mycket att lokalerna måste anpassas för de nya behoven. Vision 2020 är namnet på det stora projekt som ska rusta sjukhuset för dagens och framtidens sjukvård.

Det första spadtaget för Vision 2020 togs hösten 2014 och om- och nybyggnationerna genomförs parallellt med den vanliga vårdverksamheten på sjukhuset.

Samlad akutvård

Akutprocessen är en central del i visionen för Vrinnevisjukhuset. All akutvård samlas centralt i sjukhuset – akutmottagning, akutvårdsavdelning, kardiologi, intensivvårdsavdelning, operation, förlossning och neonatalvård. Det ger en ökad möjlighet för enheterna att samverka kring exempelvis utrustning och personal.

Effektivare flöden

Genom att ge dagkirurgin egna lokaler och separera den från akuta operationer och operationer där patienten behöver vara inneliggande på sjukhuset blir de kirurgiska verksamheterna mer effektiva och tillgängliga.

Vårdavdelningar och mottagningar placeras så nära varandra som möjligt utifrån specialitet och i närhet till verksamheter som de samarbetar mycket med, exempelvis operation nära röntgen. Närheten till varandra gör det enklare för personal i olika verksamheter att samverka och bli del av varandras vårdprocesser på ett mer naturligt sätt.

Vårdavdelningar med enkelrum

Alla vårdavdelningar byggs till och moderniseras. Vårdrummen blir enkelrum för att öka integriteten för patienten, skapa bättre förutsättningar för större delaktighet i den egna vården, minska risken för smittspridning samt ge plats för anhöriga.

De nya vårdavdelningarna byggs för att skapa en vård som är närmare patienten. Därför delas varje avdelning upp på tre team som har ansvar för åtta patienter var. Varje team har en arbetsstation, ett litet desinfektionsrum, ett litet beredningsrum för läkemedel, förråd samt ett dagrum i närhet till patientrummen. Alla tre team gränsar till avdelningens nav där funktioner som kök, diskrum, desinfektionsrum, läkemedelsrum och större förråd placeras.

Utbildning och forskning i eget hus

I planen ingår också utbildningslokaler. Vrinnevisjukhuset kommer de närmaste åren att få en allt viktigare roll som utbildningssjukhus för studenter vid läkar- och sjuksköterskeprogrammen och som forskningsmiljö. Ett av husen på sjukhusområdet har byggts om med större ytor för studenter, utrymmen för forskare, fackbibliotek samt lokaler där man kan träna praktiska moment i en simulerad vårdmiljö. Här samlas också alla mötes- och föreläsningssalar. Huset, som heter ViN-gården, invigdes våren 2017.

Teknisk upprustning

För att skapa ett sjukhus med så låga energikostnader som möjligt och byggnader som minimerar sin miljöpåverkan har ett högt mål för energianvändningen satts i Vision 2020. För att nå målet krävs olika energismarta lösningar. Ett exempel på effektivare energianvändning i de nybyggda delarna av sjukhuset är att dra nytta av den invändiga värmen från exempelvis utrustning och oss människor, så att mängden köpt värme kan minska. Det kan göras med hjälp av välisolerade byggnader där värmen stannar kvar istället för att försvinna ut. Under de varma sommarmånaderna handlar det istället om att kunna kyla lokalerna på ett så energieffektivt sätt som möjligt.

Även de befintliga byggnaderna rustas upp genom att bland annat förbättrade ventilationssystem och moderniserade hissar som minskar elanvändningen. Närvarostyrd belysning är en annan åtgärd som bidrar till att minska sjukhusets användning av energi.

Fakta om projektet

Byggtid: 2014-2029. Byggnationerna sker parallellt med ordinarie vårdverksamhet. Några projekt som är färdigställda är nya konferens- och utbildningslokaler, urologisk mottagning, infektionsmottagning, hjärtmottagning, lungmottagning, ombyggnation av huvudentrén, akutmottagningen, akutvårdsavdelning, ny ambulanshall, sterilteknisk enhet, förlossningsavdelning, intensivvårdsavdelning, jourcentral, dagkirurgi och endoskopisk enhet, självdialys, ögonoperation, maculamottagning, neonatalavdelning, medicinmottagning samt mottagning för klinisk fysiologi. Dessutom är en (av två) ny huskropp för vårdavdelningar tagen i bruk sedan hösten 2020.

Investeringssumma: 1,9 miljarder (varav 900 miljoner är ett så kallat inriktningsbeslut) samt 1,05 miljarder för teknisk upprustning (varav 350 miljoner i inriktningsbeslut).

Yta: Vi bygger till Vrinnevisjukhuset med 40 000 kvadratmeter.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier