region-ostergotland

Klart med prestigefull ackreditering

Bild på fasad på Universitetssjukhuset i Linköping

Linköping Comprehensive Cancer Center vid Universitetssjukhuset i Linköping har blivit ackrediterat enligt Organisation of European Cancer Institutes (OECI) standard. ”Det innebär att vi uppfyller de höga krav som ackrediteringen ställer på såväl cancervårdens som forskningens och utbildningens kvalitet”, säger Ninnie Borendal Wodlin, vårddirektör i Region Östergötland.

Linköping Comprehensive Cancer Center startades i början av 2023 i syfte att samla och gemensamt leda vård, forskning och utbildning inom cancerområdet i Region Östergötland och vid Linköpings universitet. Syftet är att bygga en personcentrerad cancervård, öka patientinflytandet i alla delar av vården och förbättra alla delar av cancervårdflödet.

Linköping Comprehensive Cancer Center blir Sveriges fjärde ackrediterade cancercenter. Ackrediteringen är ett åtagande om kontinuerlig förbättring och om att vara i framkant inom cancervård i Europa. Samtliga universitetssjukhus i Sverige är eller håller på att ackrediteras enligt OECI-standard.

­– Detta är en oerhört prestigefull ackreditering som innebär att vi uppfyller de höga krav som ackrediteringen ställer på såväl vårdens som forskningens och utbildningens kvalitet. Ackrediteringen är också ett viktigt steg på vägen mot det europeiska målet att 90 procent av alla invånare inom EU ska ha tillgång till ett ackrediterat cancercenter, säger vårddirektör Ninnie Borendal Wodlin, som ingår i ledningen för Linköping Cancer Center.

– Så fantastiskt roligt att få detta positiva besked. En eloge till alla som lagt ner så mycket arbete. Att vi blir ett europeiskt Comprehensive Cancer Center är en kvalitetsmarkör av rang. Vi ser fram emot fortsättningen, säger Lena Jonasson, dekan vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet.

För att bli ackrediterad ska man uppfylla kraven på kvalitet inom prevention, diagnos, behandling och rehabilitering av cancer, liksom inom forskning, undervisning och utbildning. Ackrediteringsprocessen har bestått av en omfattande genomlysning av alla delar av cancervården, där OECI i detalj gått igenom alla delar av infrastruktur, granskat tusentals rutiner och träffat runt 200 medarbetare från alla delar av regionen och universitetet. I mitten av februari genomförde OECI ett tvådagars platsbesök i Linköping. Av återkopplingen framgår att auditörerna var mycket nöjda med det arbete som bedrivs.

– Ackrediteringsarbetet har hjälpt oss att visa på den enorma kompetens, engagemang och vilja som finns bland medarbetarna i våra organisationer, säger Ninnie Borendal Wodlin. Det har hjälpt oss belysa ett 20-tal områden, där vi nu lanserar förbättringsarbeten som vi redan nu ser börjar få resultat.

Ett av dessa är en vidareutbildning för medarbetare i cancervården som gavs för första gången under 2023-2024. Ett stort arbete görs också för att lyfta patientens resa genom vården, och arbeta på varje moment där. Detta ska leda till kortare väntetider och bättre vård för patienterna, men också till bättre förhållanden för medarbetarna.

Under hösten ska arbetet vid Linköping Comprehensive Cancer Center fortsätta inom områden som patientsäkerhet, kvalitet, patientinflytande, utökat psykologiskt stöd, förbättrad rehabilitering och en stor kvalitetshöjning inom den kliniska forskning som bedrivs.

Läs mer om Linköping Comprehensive Cancer Center

Text: kommunikationsenheten

Om Organisation of European Cancer Institutes (OECI)

OECI är en europeisk standard som tagits fram för att ge patienter en likvärdig cancervård i hela Europa. Samtliga delar av cancervården ska hålla en hög kvalitet och patienterna ska ha en stor möjlighet att påverka vården. Genom att ta fram OECI-standarden vill man även få skjuts på forskning och undervisning inom cancer och därigenom en förbättrad cancervård.

I Sverige har Universitetssjukhuset i Linköping, Karolinska universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Skånes universitetssjukhus hittills ackrediterats enligt OECI.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier