region-ostergotland

Långsiktigt hållbar ekonomi i fokus i ny treårsbudget

Att vända den allvarliga ekonomiska situationen och säkerställa det väsentliga för invånarna är huvudfokus i Region Östergötlands treårsbudget. I dag beslutade regionfullmäktige om budgeten för 2025-2027.

Treårsbudgeten 2025-2027 slår fast den politiska ledningens inriktning för Region Östergötland de kommande åren.
Långsiktig hållbar ekonomi står överst bland målen i den nya treårsbudgeten, som antas i ett läge då den ekonomiska situationen är allvarlig. 900 medarbetare har varslats om uppsägning och parallellt har ett arbete gjorts för att skapa en arbetsorganisation som är anpassad till ett minskat antal medarbetare.
Treårsbudgeten innehåller flera uppdrag som ska genomföras 2025 för att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi.

– Vi behöver prioritera och fokusera på kärnverksamheten. Det svåra ekonomiska läget kräver många åtgärder för att möjliggöra en ekonomi i balans. Att minska med motsvarande 900 tjänster kommer att märkas, säger Marie Morell (M), gruppledare.

– Samtidigt pekar vi i treårsbudgeten på att vi måste se till att leverera kvalitetsdriven verksamhet och en god vård och hälsa där exempelvis utvecklingen av nära vård behöver fortgå, säger Per Larsson (KD), gruppledare.

Hållbar kompetensförsörjning

Regionens kompetensförsörjning tas upp i ett av målen i budgeten - Attraktiv arbetsgivare med hållbar kompetensförsörjning - och ett stort fokus ligger på att bli oberoende av bemanningsföretag. Ett arbete ska också göras för att behålla och utveckla medarbetare. Stöd, verktyg och utbildning ska vidareutvecklas för att stärka chefers förutsättningar för att leda och nå verksamhetens mål.
Uppdrag som rör kollektivtrafik och infrastruktur på landsbygd och i städer liksom uppdrag för att stödja utvecklingen av näringslivet och kompetensförsörjningen i länet samt kultur och friluftsliv som når många beskrivs också i olika mål.
Säkerhet och hållbarhet lyfts även fram i treårsbudgeten. Här finns uppdrag för att exempelvis stärka regionens förmåga att stå emot hot och störningar - i både fredstid och vid höjd beredskap – med anledning av det förändrade säkerhetsläget.

– Vägen framåt kommer att vara tuff och påfrestande, inte minst för våra medarbetare. Trots det är vi övertygade om att Region Östergötland kan byggas starkare igen, säger Andreas Westöö (L), gruppledare.

Treårsbudget 2025-2027 Länk till annan webbplats.

Text: kommunikation

Treårsbudgeten

Treårsbudget 2025-2027 innehåller de här målen:

*Långsiktig hållbar ekonomi
*Attraktiv arbetsgivare med hållbar kompetensförsörjning
*En hållbar och säker organisation med god beredskap
*God vård och hälsa
*Tillgänglig hälso- och sjukvård
*En kvalitetsdriven verksamhet
*Attraktiv kollektivtrafik och bra infrastruktur på både landsbygder och i städer
*Näringsliv och kompetensförsörjning som bidrar till regional utveckling och ett attraktivt Östergötland
*Kultur och friluftsliv som når många

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier