region-ostergotland

Reviderar hållbarhetsprogram för mer el från kärnkraft

Region Östergötland reviderar inriktningen i sitt hållbarhetsprogram, för att öppna för användning av kärnkraftsbaserad el. Prognoserna visar att det skulle innebära en årlig besparing på cirka fyra miljoner kronor för regionens verksamheter.

Hållbarhetsprogrammet 2023-2030 antogs i början av 2022 och innehåller bland annat mål för Region Östergötlands omställning till förnybara energislag.

Sedan programmet antogs har elförsörjningsfrågan blivit en internationellt central fråga kopplad till kapacitetsbrist och höga elpriser.

I december 2022 beslutade regionstyrelsen om aktualiserad klimatfärdplan, där det framgår att den energi som måste användas ska vara fossilfri. I november 2023 fattade sedan regionstyrelsen beslut om aktualiserad regional energi- och klimatstrategi, där ett mål är att produktionen av fossilfri och återvunnen energi år 2030 ska uppgå till minst 90 procent av den totala energiförsörjningen i länet.

Regionstyrelsen har nu beslutat att revidera hållbarhetsprogrammet i enlighet med klimatfärdplanen och energi- och klimatstrategin. Det öppnar för användning av el från kärnkraft. Region Östergötland har i dag ett elavtal som utgår från vattenkraft till rörligt pris. Prognoser baserade på 2023 och 2024 års priser visar att regionen skulle kunna göra en besparing upp till cirka fyra miljoner kronor per år om den övergår till ett elavtal för kärnkraft.

– Med det här beslutet möjliggör vi att köpa in el producerad av kärnkraft, vilket kan ge oss en besparing på upp till ca fyra miljoner kronor. Elleveransen är då fossilfri, men inte förnyelsebar, vilket kräver ett avsteg från hållbarhetsprogrammets inriktning, säger regionstyrelsens ordförande Marie Morell (M).

En bredare översyn av strategier och övriga dokument kopplat till hållbarhetsområdet kommer att genomföras senast under 2025.

Text: Bodil Knuthammar

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier