region-ostergotland

Vårdcentraler måste betala för digital utomlänsvård

Kostnaderna för den digitala utomlänsvården har stigit i Region Östergötland de senaste åren. Som en följd av ökade kostnader och ansträngd ekonomi, ändras ersättningsmodellen inom vårdval primärvård den 1 april. Vårdcentraler i regionen kommer då att behöva betala en del av kostnaden vid digital utomlänsvård.

Patienter har rätt att söka öppen vård i hela landet. Patienten betalar den patientavgift som gäller i den region som utför vården. Mellanskillnaden ersätts av hemregionen.

Inom vårdval primärvård kan privata aktörer, så kallade ”nätläkare”, erbjuda vård till patienter från alla regioner och skicka fakturan till hemregionen. Hittills har hälso- och sjukvårdsnämnden stått för hela kostnaden för digital utomlänsvård.

Region Östergötland har tittat närmare på ersättningen för digitala utomlänsbesök. Invånarnas användning av digitala utomlänstjänster varierar bland vårdcentralernas listade invånare i länet. Bland annat spelar ålder och socio-ekonomiska faktorer in.

Den ändrade ersättningsmodellen för vårdval primärvård gör ingen skillnad för patienterna. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut innebär att de vårdcentraler med en högre andel digitala utomlänsbesök per listad patient får betala 500 kronor vid digital utomlänsvård, som är det belopp som regionen faktureras för ett webbaserat läkarbesök utomläns

– Digital vård är en alltmer självklar del av hälso- och sjukvården och kommer spela stor roll för att möta framtidens vårdbehov. Med det här beslutet skapar vi ett mer jämlikt vårdutbud för befolkningen och en mer rättvis ersättningsmodell – samtidigt som det är viktigt att det inte blir någon skillnad för patienten, säger Fredrik Sjöstrand (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

År 2023 kostade den totala utomlänsvården 43,4 miljoner kronor för Region Östergötland.

Barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård ska upphandlas

Avtalet mellan Region Östergötland och två leverantörer om öppen psykiatrisk specialistvård samt mellanvård för barn och ungdomar, löper ut den 30 maj 2025. Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om att inleda en ny upphandling. En ny kravspecifikation ska vara klar i augusti i år.

Antalet barn och ungdomar som vårdas och har vårdkontakter inom länets barn- och ungdomspsykiatri har ökat med 15 procent sedan 2021. Tillgängligheten till nybesök har successivt förbättrats under 2023 medan tillgängligheten till utredning eller behandling är fortsatt låg, generellt sett.

– Det här är en viktig del i att fortsatt kunna erbjuda valfrihet inom barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård, men också för att kunna möta medborgarnas vårdbehov med kvalitet och god tillgänglighet i samtliga länsdelar, säger Annicki Oscarsson (KD), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Uppdraget ska gälla hela länet och ha sin utgångspunkt i nuvarande kravspecifikation och avtalsområden. Det nya avtalet är beräknat att starta den 1 juni 2025.

Avtal med Capio i Motala förlängs

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att förlänga avtalet för vårdtjänster vid Lasarettet i Motala (LiM). Capio Movement AB har sedan 2019 haft ett uppdrag inom ortopedi, kirurgi samt anestesi- och operationsverksamhet. Nämndens beslut innebär att regionen förlänger avtalet med ytterligare två år, till och med den 31 mars 2027. Det är den sista möjliga förlängningen av befintligt avtal.

Text: Maria Hedberg

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier