region-ostergotland

Fortsatt höga betyg till specialiserad sjukhusvård

Nio av tio patienter som varit i kontakt med den specialiserade sjukhusvården i Östergötland har fått ett gott helhetsintryck. Det visar resultaten av den senaste nationella patientenkäten, som presenteras i dag.

Sveriges Kommuner och Regioner genomför återkommande nationella patientenkäter som samlar in patienters erfarenheter och upplevelser av vården. Nu publiceras resultaten för 2023 års mätning av öppen och sluten somatisk sjukhusvård.

Mätningen genomförs vartannat år. Denna gång har mer än 170 000 patienter i landet deltagit och delat med sig av sina erfarenheter från både öppen och sluten vård.

– Den här typen av patientenkäter är viktiga för att kunna ta del av patienternas uppfattningar. Det ger oss värdefull kunskap för att kunna utveckla hälso- och sjukvården. säger regionrådet Fredrik Sjöstrand (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Totalt sett ligger resultaten för Östergötland på eller över rikssnittet inom de flesta dimensioner i enkäten. Av de tillfrågade patienterna uppger 91 procent att de har goda upplevelser av sina besök eller sjukhusvistelser. Resultaten varierar något för öppen respektive sluten vård och mellan de olika dimensionerna. För öppenvården får dimensionerna Emotionellt stöd och Delaktighet och involvering hög andel positiva svar, medan resultatet för Respekt och bemötande har minskat något sedan den förra enkäten genomfördes 2021. För slutenvården får Emotionellt stöd och Tillgänglighet hög andel positiva svar, medan andelen är lägre inom dimensionerna Information och kunskap och Delaktighet och involvering.

Sammantaget placerar sig Region Östergötland på en åttonde plats bland samtliga 21 regioner när det gäller öppenvården, och på en femte plats vad gäller slutenvården.

– Det är glädjande att patienternas intryck av vården överlag är gott och har förbättrats på sedan den förra mätningen 2021. Vi ser samtidigt att det finns potential till fortsatta förbättringar vad gäller exempelvis bemötande och delaktighet och involvering, säger Fredrik Sjöstrand.

Text: kommunikationsenheten

Om Nationell patientenkät

Nationell patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Nationell patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga regioner. Uppföljning av den specialiserade sjukhusvården sker vartannat år. Arbetet samordnas av Sveriges kommuner och regioner, SKR.

I Nationell patientenkät redovisas resultat per fråga och i dimensioner, med grupper av frågor om tillgänglighet, information och kunskap, kontinuitet och koordinering, respekt och bemötande, delaktighet och involvering, emotionellt stöd samt helhetsintryck.

Länk till resultaten på Sveriges kommuner och regioners webbplats Länk till annan webbplats.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier