region-ostergotland

Delårsrapport visar på ökat underskott för Region Östergötland

Det ekonomiska läget för Region Östergötland är bekymmersamt. De tre första månaderna visar på en högre kostnadsutveckling än förväntat. Det visar den delårsrapport som regionstyrelsen beslutade om idag. Arbete pågår med att minska regionens kostnader, men ytterligare insatser behövs.

Delårsrapporten för de första tre månaderna på året visar på ett resultat på minus 261 miljoner kronor. Resultatet beror på ökade pensionskostnader på grund av högre inflation, lägre riktade statsbidrag och ett negativt resultat inom hälso- och sjukvården. Utvecklingen inom hälso- och sjukvården kan bland annat förklaras av en ansträngd situation under slutet av förra året, en femte våg av covid-19 i början av året och att åtgärder inte fått planerad effekt.

Det budgeterade resultatet för hela 2023 ligger på minus 1 050 miljoner kronor.

Av delårsrapporten framgår att det ekonomiska läget för regionen är mycket bekymmersamt. Kostnadsutvecklingen är högre än vad ekonomin tillåter. De åtgärder som satts in hittills för att komma tillrätta med den ekonomiska situationen har inte gett tillräckliga effekter och nya kostnader har kommit till.

– Den ekonomiska utvecklingen är oroande och inte hållbar. Redan i årets budget pekade vi på att vi måste fokusera på kärnverksamheten, ompröva beslut, ta bort uppgifter och göra annorlunda. Det arbetet behöver intensifieras och breddas. Alla verksamheter måste bidra till att komma tillrätta med ekonomin. I samband med treårsbudget 2024-2026 kommer generella besparingar behöva läggas men även nya riktade åtgärder, säger regionstyrelsens ordförande Marie Morell (M).

Begränsa beroende av bemanningsföretag

Ett av de områden där åtgärder planeras för att minska kostnader är beroendet av hyrpersonal. En strategi för att begränsa beroendet av bemanningsföretag beslutades vid dagens regionstyrelse. Regionernas gemensamma mål om att kostnader för hyrpersonal ska vara högst två procent av personalkostnaderna ska vara uppnått senast 31 december 2025. Minskningen ska genomföras successivt, med hänsyn tagen till såväl hög patientsäkerhet som god arbetsmiljö. Åtgärder på kort sikt är bland annat att inga inköp av hyrpersonal ska ske utanför de ramavtal som finns och att förbättra kvaliteten och kontrollen av beställningar. Den interna bemanningsorganisationen ska också utvecklas, både som ett attraktivt val för till exempel sjuksköterskor och för att möta verksamheternas behov.

– Huvudsyftet med strategin är att minska vårt beroende av bemanningsföretag. I det fortsatta arbetet vill vi även uppnå andra vinningar, så som att säkerställa kompetensförsörjningen över tid, nå en högre kvalité på den personal som hyrs in och förbättra processen med beställningar och krav på leverantören. Minskningen behöver göras successivt för att säkerställa en hög patientsäkerhet och god arbetsmiljö för personalen. Allt för att hitta en bra process med målet att få en ekonomi i balans, säger Marie Morell.

Text: kommunikationsenheten

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier