region-ostergotland

Utredning kring vårdplatser presenterad

Behovet av vårdplatser idag och i framtiden och vilka faktorer som påverkar vårdplatssituationen analyseras i en ny utredning som idag presenterats för regionstyrelsen. Rapporten beskriver också de åtgärder som pågår och som planeras.

Regionstyrelsen beslutade förra året att en analys ska göras av behovet av vårdplatser och ett beslutsunderlag ska tas fram för hur Region Östergötland ska få en dimensionering av vårdplatserna baserat på det faktiska behovet i befolkningen.

– Bristen på vårdplatser är en av de högst prioriterade frågorna för regionledningen, och vi har sett behov av ett fördjupat kunskapsunderlag för att komma vidare. Med den här analysen tar vi ytterligare steg i arbetet för att förbättra vårdplatssituationen, säger regionstyrelsens ordförande Marie Morell (M).

Många faktorer

Behovet av vårdplatser är komplext och påverkas av många faktorer, konstateras i utredningen. Det handlar bland annat om demografi, folkhälsa, tillgång till andra vårdnivåer och vårdformer, kompetens och resurser.

Utredningen beskriver hur behovet och tillgången på vårdplatser har förändrats över tid, och försöker prognosticera det framtida behovet. Den innehåller bland annat statistik över vårdplatsutvecklingen, överbeläggningar, utlokaliserade patienter, medelvårdtid, utskrivningsklara patienter och återinläggningar. Även patientsäkerhetsfaktorer som förekomst av trycksår, vårdrelaterade infektioner och fallskador är inkluderade.

Antalet bemannade vårdplatser i Region Östergötland har successivt minskat sedan 2016, med undantag för en ökning under pandemiåren 2020-2021. En huvudorsak till minskningen är brist på sjuksköterskor i delar av dygnet-runt-verksamheten, vilket varit särskilt märkbar under 2022.

Beskriver målbild

I handlingsplanen beskrivs kort- och långsiktiga åtgärder för att både öka vårdplatskapaciteten och minska behovet av vårdplatser. Den beskriver också en målbild för utökning av vårdplatser successivt under 2023 och framåt.

– Åtgärder för att förbättra bemanningen är ett av de allra viktigaste områdena att arbeta vidare med, säger Marie Morell. Vi vet att den arbetsföra delen av befolkningen minskar samtidigt som antalet äldre ökar under de kommande åren. Tillgången till kompetens är avgörande för hur vi ska kunna bedriva vården framåt. Men det handlar också om att fortsätta omställningen av vården för att minska behovet av inneliggande vård.

Text: kommunikationsenheten

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier