region-ostergotland

Kultur – och biblioteksplaner för Östergötland på remiss

Ökad bredd, konstnärlig utveckling och nyttjande av kulturens kraft. Det är huvudmålen i den nya regionala kulturplanen. I onsdags beslutade regionutvecklingsnämnden om remissversionen som nu skickas ut för synpunkter.

Den regionala kulturplanen tas fram vart fjärde år och den nya versionen gäller perioden 2024 till 2027. Det främsta syftet med planen är att beskriva hur kulturen i Östergötland ska utvecklas de kommande åren. Kulturplanen är en del av kultursamverkansmodellen, liksom en viktig grund i den dialog som Region Östergötland har med Kulturrådet kring de statliga medel som länets kulturverksamheter tilldelas. Genom modellen finansierar staten och regionen gemensamt regional kultur där sju huvudområden har pekats ut av staten. Det är professionell teater-, dans- och musikverksamhet, museiverksamhet, biblioteksverksamhet, professionell bild- och formverksamhet, regional arkivverksamhet, filmkulturell arkivverksamhet och hemslöjd.

Alla kan lämna synpunkter

Kulturplanen har arbetats fram i dialog med länets 13 kommuner, kulturverksamheter, kulturskapare och civilsamhället. I onsdags beslutade regionutvecklingsnämnden om remissversionen som nu skickas till samtliga som medverkat i dialogen för åsikter. Det är även öppet för vem som helst att lämna synpunkter på planen.

– Kulturplanen är central för all regional kultur. Det handlar inte bara om att slå fast viktiga mål och strategier för det regionala kulturlivet, utan är också helt avgörande för att Östergötland ska få ta del av nödvändiga statliga kulturmedel. Därför är det glädjande att så många varit delaktiga i processen att ta fram remissversionen och vi ser fram emot många inspel i remissvar, säger Per Larsson (KD), ordförande i regionutvecklingsnämnden.

I förslaget till kulturplan presenteras tre strategiska mål. Det första rör breddat deltagande och ökad spridning. Regionen vill öka mångfalden, bland annat genom att fler konstnärer och utövare med olika bakgrund ska ta plats i kulturlivet och genom större och bredare publik. Det andra målet lyfter fram konstnärlig utveckling och ökad kvalitet. I det tredje målet vill regionen ta tillvara på kulturens kraft och värden i samhällsutvecklingen. Kulturen ska ses som en kraft inom exempelvis demokrati, ekonomi, företagande, integration, jämställdhet och hälsa.

Främja stark biblioteksverksamhet

Regionutvecklingsnämnden fastställde även remissversionen av den regionala biblioteksplanen, som gäller för samma period som kulturplanen. Biblioteksplanen styr Biblioteksutveckling Östergötlands verksamhet och är ett stöd för att, tillsammans med folk- och skolbibliotek, prioritera och planera utvecklingsinsatser som ska främja en stark biblioteksverksamhet i länet. Remissversionen kommer nu att skickas till länets kommuner för synpunkter och är även den öppen för synpunkter från vem som helst.
Slutgiltigt beslut om både kultur- och biblioteksplanen fattas av regionfullmäktige under hösten.

Text: Cecilia Ottosson

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier