region-ostergotland

Engångssatsning ska utveckla Östgötaleden

Region Östergötland vill skapa sammanhängande och turistvänliga vandringsmöjligheter längs Östgötaleden. Nu satsas engångsmedel för att utreda förutsättningarna. En engångssatsning görs även på omställningsstöd för näringslivet, där bland annat Företagsjouren förstärks.

Det är regionutvecklingsnämnden som i dag har beslutat att avsätta totalt två miljoner kronor i engångsmedel, varav hälften till utveckling av Östgötaleden och hälften till stödinsatser som gäller omställningen i näringslivet på grund av oro i omvärlden.

Nämnden vill utveckla Östgötaleden – och stärka dess attraktivitet – och ska därför utreda förutsättningarna för att skapa sammanhängande vandringsmöjligheter längs leden. Det handlar bland annat om att kunna erbjuda bra boenden och matupplevelser liksom delsträckor för vildmarksupplevelser. Hänsyn ska också tas till att start- och slutpunkter ska kunna nås med kollektivtrafik. I utredningen ingår flera olika aktiviteter. Några exempel är att göra ett urval av sträckor som kan uppfylla målbilden kring mat, boende och kollektivtrafik, samverka med Finspångs kommun och Norrköpings kommun för att utveckla en ny ledsträckning mellan Finspång och Motala och en i Kolmården liksom att göra kommunikations- och marknadsföringsinsatser av utvalda sträckor.

– Det känns mycket bra att vi kan fortsätta utveckla Östgötaleden. Vandring har blivit allt populärare, och det är viktigt att vi möter upp den ökade efterfrågan. Att göra det mer attraktivt att vandra på Östgötaleden, både för oss östgötar och för det ökande antalet turister, är positivt både ur ett hälsoperspektiv och för besöksnäringen, säger Per Larsson (KD), ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Stöd till näringslivsomställning

Regionutvecklingsnämnden beslutade också att fördela engångsmedel för omställningen i näringslivet på tre områden. 300 000 kronor används till att förstärka Företagsjouren, som ägs av regionen och stöttar företag i kris. Jourens ärenden fördubblades förra året jämfört med 2021 och pengarna ska användas till en tillfällig förstärkning med ytterligare en rådgivare.
400 000 kronor avsätts för att tillsätta en resurs som kan stötta kommuner i Östergötland med att göra handlingsplaner för hur de ska hantera konsekvenserna vid stora händelser som exempelvis varsel eller andra omställningar i näringslivet. Arbetet med handlingsplanerna startade förra året då Tillväxtverket och regionen ville prova ett koncept för att öka kommuners och regioners beredskap vid den här typen av händelser.
300 000 kronor ska medfinansiera projektet Grönt och energieffektivt näringsliv i synergi så att Almi Företagspartner Östergötland kan medverka. I projektet ges affärsrådgivning för att stötta företags digitala och gröna omställning.

– De senaste åren med pandemi, krig i vår närhet, lågkonjunktur och stigande energi- och bränslepriser har prövat näringslivet. Därför är det positivt att vi nu kan ge stöd och främjandeinsatser till det östgötska näringslivet för att bättre kunna möta det oroliga omvärldsläget. Även om näringslivet här jämförelsevis stått starkt har många företag påverkats och fortsätter påverkas, säger Per Larsson.

Text: Cecilia Ottosson

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier