region-ostergotland

Förstoppning hos barn påverkar familjelivet

Många barn drabbas av förstoppning. Det är vanligt att både föräldrar och barn skäms över besväret som kan påverka familjelivet lika mycket som andra barnsjukdomar. Att få stöd från vården och bli tagen på allvar kan lindra känslan. Det visar sjuksköterskan Gunilla Flankegård i sin licentiatavhandling.

I avhandlingen har Gunilla Flankegård, sjuksköterska på barn- och ungdomskliniken vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping, undersökt föräldrars upplevelser av att leva med ett barn med förstoppning.

– Förstoppning kan påverka familjen lika mycket som exempelvis astma eller diabetes och måste tas på allvar. Vardagslivet pausas av den tid och kraft som läggs på detta. Det orsakar känslor av ensamhet, skuld och otillräcklighet hos föräldrarna, säger hon.

Skam präglar upplevelsen

Det är vanligt att både barnet och föräldrarna känner skam kopplat till förstoppning.

– Föräldrarna upplever att barnen kan känna skam över att läcka. Det kan leda till att man undviker att göra olika saker, som att leka eller sova över hos kompisar. Som förälder kan man istället skämmas för att man inte reder ut det hela och lyckas hjälpa sitt barn, säger Gunilla Flankegård.

Behandlingen utförs ofta hemma av föräldrarna. Många slutar dock med behandlingen i förtid, vilket leder till återfall. Att ge behandling mot sin egen och barnets vilja resulterar i känslor av övergrepp.

– Många familjer som jag träffar känner sig inte hörda av sjukvården. Man kan behöva stå på sig för att få gehör för sin oro. Vården måste finnas som en stöttepelare, med kunnig personal som man kan höra av sig till för att få hjälp. Riktade insatser och stöd kan lindra skammen, säger Gunilla Flankegård.

Lugn och ro minskar risken för förstoppning

– Ofta uppstår problematiken på grund av ett felaktigt tömningsbeteende eller att barnet av olika anledningar håller tillbaka avföringen.

– Lugn och ro är viktigt för att barnet ska känna att det hinner med sina toalettbestyr. Ge barnet möjlighet att gå på toaletten när det behöver, så att det lär sig läsa kroppens signaler.

Metod och deltagare

Avhandlingen använder en kvalitativ fenomenologisk metod med livsvärldsforskning som ansats och består av två artiklar baserade på samma datamaterial.

Individuella intervjuer med 15 föräldrar till i övrigt friska barn (1-14 år) som fick oral och rektal förstoppningsbehandling i hemmet har genomförts. Barnens symtom hade pågått mellan 0.5-10 år.

Öppna intervjufrågor med utgångspunkt från beskrivning av familjens vardag med förstoppningsbehandling.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier