region-ostergotland

Patientdelaktighet i primärvården årets FORSS-projekt

Vilka faktorer hindrar patienter från att vara delaktiga i vården? Och vilka faktorer gynnar patienters delaktighet? Det är några av frågorna som Ann Catrine Eldh, professor vid Linköpings universitet, och hennes forskargrupp hoppas få svar på i sin treåriga studie som utsetts till årets FORSS-projekt.

Forskningsrådet i Sydöstra Sverige (FORSS) delar varje år ut omkring 23 miljoner kronor till kliniskt patientnära forskning och ett av projekten utses till årets FORSS-projekt. I år går den utmärkelsen till Ann Catrine Eldh, professor vid Institutionen för hälsa, medicin och vård vid Linköpings universitet och hennes forskargrupp. Studierna handlar om patientdelaktighet i primärvården.

– En förutsättning för personcentrerad patientdelaktighet är att vårdmöten sker i ömsesidig respekt för patientens erfarenheter och vårdpersonalens kunskap. Men ofta skiljer sig synen på vad patientdelaktighet är mellan patienter och vårdpersonal, vilket gör det svårt att säkra delaktighet. Vi vill därför ta reda på vilka faktorer som underlättar eller hindrar personcentrerad delaktighet i vården, säger Ann Catrine Eldh.

1 000 patienter på 31 vårdcentraler

I studierna ska hon och hennes team först analysera data från närmare 1 000 patienter från 31 vårdcentraler i Sydöstra sjukvårdsregionen. Det innefattar att studera vilka faktorer som utmärker hög och låg preferensbaserad delaktighet och vilken form av delaktighet patienter föredrar.

Centralt för studien är verktyget 4P, eller Patient Preferences for Patient Participation. Ett verktyg för att mäta patientens uppfattning om delaktighet i vården, som Ann Catrine Eldh har utvecklat.

– En annan del i projektet är att vi ska studera hur vårdpersonalen uppfattar verktygets förmåga att stärka delaktighet i vården. I den studien ska patienter och personal i primärvården i Östergötland intervjuas om faktorer som påverkar att det som patienten föredrar tillvaratas i praktiken.

En tredje del i arbetet är att testa en utbildningsinsats med tre korta informationsfilmer. Filmerna visar hur 4P kan användas i förändringsarbete för att stödja personcentrerad patientdelaktighet i nära vård.

– Här vill vi testa om en lättillgänglig intervention, som filmer, kan underlätta användandet av verktyget, och bidra till en gemensam syn mellan patienter och personal på vad patientdelaktighet är.

”Krävs en omställning”

Ann Catrine Eldh hoppas att teamets studier ska bidra till att stärka den personcentrerade patientdelaktigheten i hälso- och sjukvården.

– Både våra tidigare studier och nationella uppföljningar visar att hälso- och sjukvården inte riktigt får till det här med patientdelaktighet. Som patient kan din sjukdom eller situation påverka hur och i vilken utsträckning du kan vara delaktig i din vård eller i din egenvård. För att möta personen där hen är, krävs en omställning av hur vårdpersonal arbetar med patientdelaktighet. För det behövs i sin tur mer kunskap om hinder och underlättande faktorer, men också om strategier för att underlätta en förändring. Om rätt stöd och information ges vid rätt tillfälle, så gynnar det både patienter och hälso- och sjukvården.

Forskningsrådet i Sydöstra Sverige

Forskningsrådet i Sydöstra Sverige (FORSS) är ett samarbete mellan Region Jönköping län, Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region Östergötland samt Medicinska fakulteten Linköpings universitet, Linnéuniversitetet och Hälsohögskolan Jönköping University.

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier