region-ostergotland

Negativt resultat i bokslut för 2022

Det preliminära bokslutsresultatet för Region Östergötland 2022 är minus 110 miljoner kronor. Det negativa resultatet förklaras av en negativ avkastning på placerade medel utifrån utvecklingen på den finansiella marknaden samt underskott inom hälso- och sjukvården. Till stor del har detta kunnat finansieras av högre skatteintäkter och statsbidrag.

Av totalresultatet på minus 110 miljoner kronor svarar verksamhetens resultat för minus 395 miljoner kronor, vilket kan jämföras med budgeterat nollresultat. Av verksamhetens resultat svarar Hälso- och sjukvården för minus 472 miljoner kronor. Vårdens negativa resultat vägs till viss del upp av positiva resultat i Folktandvården på 21 miljoner kronor och Regionledningskontoret på 44 miljoner kronor. Nämndernas och regionstyrelsens sammantagna resultat är också positivt med 9 miljoner kronor. AB Östgötatrafiken har kompenserats för minskade biljettintäkter med 54 miljoner kronor.

– Det är oroväckande med ett stort negativt resultat inom hälso- och sjukvården och det ekonomiska läget kommande år kommer att vara extremt ansträngt. Vi måste bygga från grunden igen, med fokus på kärnverksamheter och säkerställa det väsentliga för östgötarnas bästa, säger regionstyrelsens ordförande Marie Morell (M).

Bättre än helårsbedömning

Sysselsättningen i länet har varit fortsatt hög och skatteintäkterna blev 530 miljoner kronor bättre än budgeterad skatteprognos. Även statsbidragen bidrog positivt till resultatet. Däremot har utvecklingen på den finansiella marknaden inneburit att avkastningen på placerade medel minskade med 630 miljoner kronor. Avkastningen på placeringarna ska dock ses över tid och under tidigare år har placeringarna bidragit positivt till resultatet. Det preliminära resultatet på minus 110 miljoner kronor är 274 miljoner kronor sämre än budgeterat resultat på 164 miljoner kronor. Det är dock 210 miljoner kronor bättre än den helårsbedömning som gjordes baserat på augusti månads utfall. Avvikelsen jämfört med i augusti berodde främst på sena besked i december om ytterligare statsbidrag.

Även under 2022 har Region Östergötland behövt ställa om resurser för att klara pandemin både vad gäller vårdverksamhet men även vaccination och provtagning. Staten har via statsbidrag kompenserat för provtagnings- och vaccinationskostnader men inte för övriga merkostnader. Regionen har fått kompensation för framskjuten vård och för tillgänglighetsinsatser. Den framskjutna vården kommer att påverka verksamheten men även ekonomin framöver.

Fortsatt utmanande läge

Ekonomin kommer under 2023 och 2024 att påverkas stort av vikande konjunktur och ökad inflation, där pensionskostnaderna påverkas kraftigt. Det har lett till beslut om en budget med negativa resultat kommande två år. Det har kunnat ske genom att nyttja det egna kapitalet. Underskottet i hälso- och sjukvården innebär ytterligare utmaningar. Samtidigt krävs insatser för att hantera situationen i vården här och nu men även för att möta kommande behov.

– Region Östergötland behöver en nystart genom att se möjligheter och inte blunda för de problem som finns. Den största utmaningen framåt handlar om den extremt ansträngda situationen i hälso- och sjukvården. Högsta prioritet är att kapa vårdköer samtidigt som medarbetare måste värnas, säger Marie Morell.

Länk till preliminär bokslutsrapport Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Text: kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier