region-ostergotland

Justerade högkostnadsskydd och nya taxor i tandvården

Högkostnadsskyddet för öppenvård och läkemedel samt Folktandvårdens taxor höjs under 2023.

Beloppet för högkostnadsskydd för öppenvård höjs vid årsskiftet från 1 150 till 1 300 kronor i Region Östergötland. Beslutet, som fattades i regionfullmäktige i november, syftar till att uppnå ökad nationell enhetlighet.

Högkostnadsskyddet är det högsta belopp en enskild behöver betala för hälso- och sjukvård i öppenvården under ett år. Öppenvård är all vård som inte kräver inläggning på sjukhus. Det kan till exempel vara besök hos allmänläkare eller sjuksköterska på en vårdcentral.

Region Östergötland behåller enhetstaxan på 200 kronor för vårdbesök inom den öppna vården. Avgiften avser även besök över internet och per telefon.

Den 15 januari höjs behandlingstaxorna inom Folktandvården Östergötland. Höjningen inom allmäntandvården blir omkring 4,7 procent och för specialisttandvården höjs taxan med cirka 5,7 procent. De nya behandlingstaxorna ligger i nivå med referensprislistorna och under genomsnittet i landet.

Taket för högkostnadsskydd för läkemedel under en tolvmånadersperiod höjs vid årsskiftet från 2 400 kronor till 2 600 kronor i hela landet. Det beror på att prisbasbeloppet höjs från 48 300 kronor till 52 500 kronor vid årsskiftet.

Information om patientavgifter och högkostnadsskydd på 1177.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier