region-ostergotland

De första vårdbesöken avgörande för hur unga vuxna söker vård

Varje vårdbesök för unga vuxna är viktigt för hur väl de kommer att ta emot egenvårdsråd och söka vård i framtiden. Att de unga vuxna känner sig tagna på allvar och får bra råd är avgörande. Det visar en avhandling av Lisa Viktorsson, Region Östergötland.

Besök till akutsjukvården för besvär som inte kan anses akuta, tillsammans med problem att få läkartid på vårdcentral har tidigare pekats ut som bidragande orsak till brister i tillgängligheten till vården. Forskning visar att unga vuxna, 18-29 år, är överrepresenterade bland de som söker akut vård för besvär som inte anses vara akuta.

Syftet med Lisa Viktorssons avhandling har varit att försöka få en fördjupad förståelse kring unga vuxnas vårdkonsumtion i första linjens vård.

Till grund för avhandlingen ligger intervjuer med, observationer av och enkäter till unga vuxna samt intervjuer med sjukvårdspersonal. Dessutom har information från sjukvårdsdataregister och informationstexter från hälso- och sjukvårdsrelaterade webbsidor analyserats.

Resultatet visar att unga vuxna inte konsumerar mer vård än andra åldersgrupper, sett till andelen läkarbesök. Samtidigt visar sjukvårdspersonalen på tuffa prioriteringar att förhålla sig till och att trycket på akutsjukvården behöver minska. Ett ökat stöd till unga vuxna behövs men satsningar på tillgänglighet bör ligga främst på primärvården.

Avhandlingen pekar på att varje vårdbesök påverkar hur unga vuxna kommer att kunna ta till sig egenvårdsråd och söka vård till rätt instans. Unga vuxna tar till sig och tolkar den information som finns på olika hälso- och sjukvårdsrelaterade webbsidor och kan till exempel dra slutsatser att de drabbats av allvarliga tillstånd som de i själva verket inte gjort. Men de kan också hitta information som verifierar att de inte behöver söka vård, fast de borde göra det.

– Unga vuxna är nykomlingar i vuxenvården och behöver hjälp att tolka all den information som finns att få, säger Lisa Viktorsson, forskningsstrategiska enheten inom Region Östergötland.

Bemötandet de får och att känna sig tagen på allvar vid de första vårdbesöken är därför viktigt för hur de kommer att agera i framtiden. Vårdkonsumtion bland de unga vuxna bör ses som en process istället för enskilda besök. De sjukvårdserfarenheter som de unga vuxna får, goda eller negativa, tar de med sig in i nästa sjukvårdsbesök.

– Att till exempel fråga ”vad har du googlat och vilken information har du hittat?” och utifrån svaret ha ett samtal om den informationen och sätta symptomen i sitt sammanhang, samt ge möjlighet till egenvård kan vara ett sätt att möta den unga vuxna på. I förlängningen kan det ge ett mervärde för både den unga vuxna och för sjukvården säger Lisa Viktorsson.

Health Care Utilization among Young Adults in Primary and Emergency Health Care - The Need for Support, the Capacity to Support, and the Communication in between Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Text: kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier