region-ostergotland

Beslut om resurstillskott till primärvården

Ett resurstillskott på 90 miljoner kronor per år ska stärka primärvården i länet. Innehållet i satsningen beslutades idag i hälso- och sjukvårdsnämnden.

I treårsbudgeten beskrivs vårdcentralerna som basen i hälso- och sjukvården och den naturliga ingången till vården. Vården ska vara behovsstyrd och alla listade patienter ska få tillgång till en god och tillgänglig vård på sin vårdcentral och möjlighet att få träffa samma läkare varje gång.

Primärvårdens ekonomiska ramar utökas från 2023 med 90 miljoner kronor per år. Den beslutade resursförstärkningen syftar till att underlätta för vårdcentralerna leva upp till sina åtaganden.

– Det känns bra att vi idag gemensamt kan enas om att förstärka primärvården med 90 miljoner. Det är ett viktigt steg för att skapa en bättre tillgänglighet till primärvården, säger Torbjörn Holmqvist (S), ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden.

Vid dagens sammanträde beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden hur resurstillskottet ska fördelas.

– En stärkt primärvård är viktigt för utvecklingen mot nära vård. Med de här satsningarna förbättrar vi vården för de mest sjuka samtidigt som vi avlastar slutenvården, säger Fredrik Sjöstrand (M), som blir ny ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden vid årsskiftet.

23 miljoner kronor avsätts till fortsatt finansiering av den utökade jourcentralen och Region Östergötlands digitala vårdcentral, som båda är viktiga utifrån primärvårdens tillgänglighet.

10 miljoner ska användas till är att stärka vårdcentralernas insatser i särskilda boenden och därmed förbättra sjukvården för de äldre patienterna. Detta är en fortsättning i linje med statsbidraget för utökad läkarkompetens i äldreomsorgen. Även insatser för att ge ett samordnat medicinskt omhändertagande för vuxna med komplex funktionsnedsättning ges ett resurstillskott.

30 miljoner kronor går till en generell höjning inom vårdcentralernas ersättningsmodell, där hänsyn tas både sjuklighet hos den listade befolkningen och till geografi. Det har bland annat visat sig att vårdcentraler som är ensamma på orter med färre än 11 000 listade har större utmaningar att bära uppdraget.

12 miljoner kronor fördelas till läkemedelsområdet. Bakgrunden är att det finns nya nationella rekommendationer för behandling med så kallade SGLT2-hämmare. Dessa läkemedel används vid diabetes typ 2 och rekommenderas numera även vid hjärtsvikt och njursvikt.

Medel avsätts också för hälsofrämjande arbete, bland genom att hälsosamtal blir avgiftsfria för patienten.

Text: kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier