region-ostergotland

Ny budget beslutad av regionfullmäktige

Hälso- och sjukvårdens tillgänglighet och kvalitet, kompetensförsörjningen och det regionala ledarskapet är några av de prioriterade områdena i Region Östergötlands nya treårsbudget, som i dag beslutats av regionfullmäktige.

Treårsbudgeten med fokusområden och det nya strategiprogrammet för åren 2022-2026 slår fast den nya politiska ledningens färdriktning för Region Östergötland. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna – som tillsammans utgör koalitionen Östgötasamverkan - presenterade vid dagens debatt och beslut i regionfullmäktige vilka områden de kommer att fokusera på.

– Det är ett väldigt utmanande läge vi befinner oss i, både i Region Östergötland och i vår omvärld, konstaterade regionstyrelsens ordförande Marie Morell (M) under budgetdebatten.

Hon lyfte bland annat fram vikten av ett stärkt ledarskap såväl i hälso- och sjukvården som inom den regionala utvecklingen:
– Vi behöver bli en innovativ och attraktiv region. Vi vet att vi har goda förutsättningar, men vi behöver göra ännu mer – både när det gäller vården och den regionala utvecklingen.

En hälso- och sjukvård med hög tillgänglighet och kvalitet är även i den nya budgeten ett viktigt fokusområde, liksom kompetensförsörjningen.

– Att minska bristen på rätt personal i vården är en av de viktigaste frågorna för att få till en nystart för den östgötska hälso- och sjukvården, underströk regionrådet Per Larsson (KD).

En strategi för att behålla och rekrytera medarbetare ska tas fram. I budgeten avsätts bland annat 50 miljoner kronor till satsning på höjt OB-tillägg för medarbetare i hälso- och sjukvården. Det ska också göras ett arbete för att minska administrationen i vården och därigenom frigöra mer tid för patientarbete.

Analys av ekonomin

I budgeten konstateras att ekonomin kommer att vara ansträngd de kommande åren. Det osäkra omvärldsläget och den väntade lågkonjunkturen påverkar även Region Östergötland, och försvårar förutsättningarna att planera. Ekonomin belastas bland annat genom uppräkningen av regionernas pensionsskuld.

– En långsiktig analys av Region Östergötlands samlade ekonomiska situation kommer att göras. Där ingår att göra en så kallad nollbasbudgetering, vilket innebär att man bygger en budget från blankt blad för sin verksamhet och prövar varje enskild kostnadspost mot de primära verksamhetsmålen, sa regionrådet Alexander Höglund (L).

För 2023 budgeteras ett nollresultat i hälso- och sjukvården. Detta genom ett tillfälligt koncernbidrag på 320 miljoner kronor till hälso- och sjukvården. En anledning till det är att arbetet med handlingsplaner för att komma tillrätta med den höga kostnadsutvecklingen har förskjutits på grund av pandemin.

Hälso- och sjukvårdsnämndens ram utökas med 110 miljoner kronor för demografisk och medicinsk utveckling och för nya och förändrade behov. För primärvården görs en utökning med 90 miljoner kronor. Ramen utökas även med 60 miljoner kronor för prehospital vård.

Inom kollektivtrafikområdet avsätts engångsmedel för intäktsbortfall med upp till 55 miljoner kronor för 2023. Budgeten innehåller också medel för utökad trafik om 6 miljoner kronor och för utökad landsbygdstrafik om 1 miljon kronor.

Treårsbudget 2023-2025 med fokusområden 2023 Länk till annan webbplats.

Text: kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier