region-ostergotland

Ny länstransportplan prioriterar hållbara resor

I dag antog regionfullmäktige den nya länstransportplanen för perioden 2022 till 2033. Totalt fördelas 1,7 miljarder kronor på olika infrastrukturprojekt i Östergötland.

Länsplanen för regional transportinfrastruktur för perioden 2022-2033 fastställdes i dag av regionfullmäktige vid det första sammanträdet, med nya ledamöter, den här mandatperioden.
Planen skickades till regeringen i våras. I somras beslutade sedan regeringen om den nationella planen för transportinfrastruktur där pengar tilldelades för infrastrukturprojekt i länstransportplanen. Det handlar om totalt drygt 1,7 miljarder kronor.

– Det är glädjande att vi nu har en färdig plan med viktiga infrastruktursatsningar som bidrar till Östergötlands utveckling och där inriktningen på hållbart resande är en röd tråd. Det har successivt skett en förskjutning mot mer fokus på bland annat kollektivtrafikfrämjande åtgärder, säger Julie Tran (C), ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

I tidigare plan har mer än hälften av satsningarna gått till större väginvesteringar. I den nya planen avsätts i stället 33 procent av den totala summan till större väginvesteringar. Utöver kollektivtrafik har potten till gång- och cykelvägar ökat. Ett exempel är en cykelbana längs med väg 215 genom Skärblacka, som tilldelas pengar under planperioden. Av den totala summan pengar fördelas cirka 500 miljoner kronor på infrastrukturobjekt som det redan fattats beslut om i den tidigare planen.

Långsiktiga beslut

Utgångspunkten för Region Östergötlands infrastrukturplanering är den regionala rumsliga inriktningen i den regionala utvecklingsstrategin. Där slås det fast att ett Östergötland som är geografiskt sammanhållet stärker förutsättningarna för hållbar utveckling och goda livsvillkor. Som ett led i strategin finns åtgärder på riksväg 35 med i länstransportplanen. 220 miljoner kronor avsätts för åtgärder längs sträckan Rösten-Åtvidaberg mellan åren 2025 och 2033. Det är den fjärde etappen och innebär att hastighetsbegränsningen blir 100 kilometer i timmen på hela vägen från Linköping till Åtvidaberg.
36 miljoner kronor avsätts också för trimningsåtgärder på enskilda vägar. Här ligger Östergötland i topp jämfört med andra regioner i östra Mellansverige.

– Transportinfrastruktur har inget egenvärde i sig utan är en förutsättning för att människor ska kunna ta sig till jobb och studier, och att varor kommer fram på ett hållbart sätt. Det här är långsiktiga beslut som möjliggör den nödvändiga klimatomställningen, säger Julie Tran.
Den nya länstransportplanen är en uppdaterad version av den plan som beslutades 2018. Arbetet med att ta fram en ny plan har pågått under flera år och har skett tillsammans med kommuner, statliga myndigheter och intresseorganisationer.

Länsplanen för regional transportinfrastruktur Länk till annan webbplats.

Text: Kommunikationsenheten

Fakta/länstransportplanen

Objekt: Summa:
Kollektivtrafikåtgärder 537 miljoner kronor
Gång- och cykelåtgärder 343 miljoner kronor
Väginvesteringar 824 miljoner kronor
Bristutredningar 12 miljoner kronor

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier