region-ostergotland

Framgångsrikt arbete kring allergi och vaccination

Allergicentrums arbete med att utreda och vaccinera patienter som visar tecken på överkänslighet mot covid-19-vaccin har gett ringar på vattnet. Vaccinationsteamet i Linköping har inlett flera internationella samarbeten, och tagit fram nationella riktlinjer för vaccinering av patientgruppen.

Under pandemin har Allergicentrum vid Universitetssjukhuset i Linköping vuxit till ett kunskapscentrum för utredning och vaccinering av personer som misstänks vara överkänsliga mot covid-19-vaccin. Det har lett fram till att specialistläkaren Ágnes Csuth nu har tagit fram nationella riktlinjer för behandling av patientgruppen.

– Allergicentrum har blivit som ett nationellt kunskapscenter, och under pandemin har vi varit rådgivare till flera av de andra regionerna i södra Sverige. Patienter från andra regioner har också kommit hit för att utredas och vaccineras, säger Ágnes Csuth.
Intresset för klinikens arbetssätt har även mynnat ut i flera internationella samarbeten, webinarier och kunskapsutbyten med Folkhälsomyndigheten.

Risken har omvärderats

Patienterna som utretts och vaccinerats av Allergicentrum har tidigare fått svåra allergiska reaktioner av andra läkemedel, eller visat tecken på allergi mot covid-19-vaccin. I nuläget är det inte klarlagt vad det är i vaccinerna som kan ge allergiska reaktioner. Misstanken har riktats mot ämnet polyetenglykol (PEG), men i en studie som gjorts tillsammans med Maria Jenmalm, professor i experimentell allergologi vid Linköpings universitet, så har den inte kunnat styrkas.

Sedan Allergicentrum startade sitt covid-arbete i början av 2021 har ungefär 50 patienter utretts för överkänslighet mot PEG och vaccinerats. Erfarenheten som teamet samlat på sig sedan dess, tillsammans med resultat från internationella studier, visar att den lätt förhöjda risk som tidigare kopplats till covid-vaccinerna nu börjat omvärderas, menar överläkaren Lennart Nilsson:

– Sammantaget pekar det på att risken för svåra allergiska reaktioner inte är större när det gäller vaccin mot covid-19, än vad den är för andra vacciner. Generellt för vacciner gäller att ungefär en person per en miljon individer riskerar att få en anafylaktisk chock, och vi ser att risken när det gäller covid-vaccin är ungefär densamma, säger han.

Bidragit till ökad kunskap

När trycket var som störst under pandemin kom ungefär 30 remisser i veckan till Allergicentrum för bedömning. I dag har det lugnat ner sig, dels som en följd av att merparten av patienterna är utredda och grundvaccinerade, dels eftersom Allergicentrums arbete troligen har bidragit till ökad kunskap och trygghet när det gäller patientgruppen, menar Ágnes Csuth.

– Vissa vårdcentraler remitterade väldigt många patienter till oss. Genom att vi kunde hjälpa dem med bedömningar så upplever jag att det efterhand uppstod ett större lugn kring patienterna. I de flesta fall skickade vi tillbaka remisserna eftersom patienten kunde vaccineras på vanligt sätt, säger hon.

Text och foto: Gustav Borg

Bakgrund

  • Allergicentrum startades för 25 år sedan, och arbetar med utredning, behandling och omvårdnad inom området astma, allergi och annan överkänslighet.
  • Enheten har ett nära samarbete med primärvården och arbetar över klinikgränserna i en mottagning på Universitetssjukhuset i Linköping.
  • De nationella riktlinjerna för allergi och vaccination mot covid-19 är framtagna i samarbete med Svenska föreningen för allergologi.

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier