region-ostergotland

Nya mobila team stärker akutpsykiatrin

Nu tar Region Östergötland ett nytt steg för att utveckla den psykiatriska vården i länet. För knappt två veckor sedan startade ett mobilt akutpsykiatriskt team sin verksamhet i Norrköping.

– Det känns bra att kunna åka ut till människor som behöver vår hjälp, och vi har blivit väl mottagna hittills.

Det berättar psykiatrisjuksköterskan Susanna Ek och skötaren Joel Nylén, två av de tio medarbetare vid psykiatriska kliniken på Vrinnevisjukhuset som ingår i det prehospitala akutpsykiatriska teamet. De delar sin tjänst mellan teamet och arbete på kliniken, antingen inom akutpsykiatrin eller inom öppenvården.
– Medarbetarna har rekryterats internt och det har funnits stort ett sug att få jobba i det här, vilket är jätteroligt, berättar verksamhetschefen Daniel Nahlbom.

Larm från 112

Teamet åker ut efter larm till 112, antingen i samverkan med ambulans eller polis eller när en patient eller närstående tagit kontakt med psykiatrin för en akut psykiatrisk bedömning. Teamet kan med sin specialistkompetens inom psykiatri också stötta primärvårdens läkare när de åker ut för att göra vårdintygsbedömningar inför beslut om psykiatrisk tvångsvård.

I bilen finns tillgång till viss medicinsk utrustning och IT-stöd så att teamet exempelvis kan komma åt information i journalsystemet.

Sedan teamet startade har det gjort ett 30-tal utryckningar. Ibland har det räckt med att göra insatser på plats och kanske att planera för en uppföljning inom öppenvården, men ofta har patienter fått följa med till sjukhuset.
– Ett kvitto på att verksamheten verkligen behövs, understryker Daniel Nahlbom.

Politiskt beslut

Beslutet att inrätta prehospitala akutpsykiatriska team i länet fattades av hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen i slutet av förra året och är bland annat resultatet av ett medborgarförslag till Region Östergötland. Ekonomiska medel har avsatts för att utarbeta och införa konceptet. Målet är att dra lärdom av pilotprojektet för att sedan kunna införa ett liknande arbetssätt mer permanent i hela Östergötland.

– Beslutet är fattat i bred politisk enighet och det är väldigt glädjande att verksamheten nu är igång, säger regionrådet Kerstin Sjöberg (C).

Även psykiatriska kliniken i Linköping förbereder för att kunna starta ett prehospitalt akutpsykiatriskt team inom kort. I västra Östergötland finns sedan tidigare mobila team inom psykiatrin, som hittills har arbetat mer med planerade insatser.

– Målet är att göra vården likvärdig över länet, säger Kerstin Sjöberg.

Text: Bodil Knuthammar

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier