region-ostergotland

Beslut om överenskommelser inför 2023

Barns och ungdomars hälsa, cancersjukvård och psykiatri är några av de områden som får del av särskilda satsningar under 2023. Det framgår av de nya överenskommelser som hälso- och sjukvårdsnämnden idag beslutat om.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland fattar varje höst beslut om nya överenskommelser med den regiondrivna hälso- och sjukvården och Folktandvården. I beslutet ingår även resursfördelning.

– Vi förstärker sjukvården med över 200 miljoner kronor för 2023. Tillgängligheten ska bli bättre och vi ska ta vården närmare östgötarna. Totalt kommer sjukvården i Östergötland omfatta drygt 14 miljarder under det kommande året. En av de stora satsningarna är 90 miljoner på primärvården, men vi gör också en särskild satsning på barn och ungas hälsa och på cancervård, säger Torbjörn Holmqvist (S), ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden.

Kartlägger behoven

Region Östergötland gör varje år behovsanalyser för att kartlägga olika områden där det kan behövas särskilda satsningar. Inför 2023 lyfts ett antal områden där hälso- och sjukvården ges nya uppdrag och utökning av resurser.

Totalt handlar det om 110 miljoner kronor som fördelas på ett antal områden:

Inom området barns och ungdomars hälsa ges ett uppdrag att etablera en transportorganisation för neonatal sjukvård. En satsning görs också på att förstärka omhändertagandet i första linjen för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.

– För barn och unga med psykisk ohälsa underlättar det att få en väg in, oavsett om det är till vård vid ungdomshälsa eller BUP, för snabbare stöd på rätt vårdnivå. Psykiatrin får också uppdrag för mer lika tillgång till mobila team oavsett var man bor i länet. Att stärka arbetet för våldsutsatta är angeläget, något som blivit allt mer tydligt under pandemin, säger Kerstin Sjöberg (C), tredje vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Inom cancersjukvården ges extra resurser på att skapa en enhet för nya cellterapier för patienter med avancerade cancersjukdomar och en utökad satsning på cancerläkemedel.

Diabetessjukvården får en förstärkning för att ge fler tillgång till nya och avancerade diabeteshjälpmedel. Inom hjärtsjukvården görs en utökad satsning på läkemedel mot hjärtsvikt och familjär hyperkolesterolemi, ärftligt högt kolesterolvärde.

Inom området infektionssjukdomar införs subventionerad grundvaccination mot TBE för vuxna och inom kvinnosjukvården införs nya nationella riktlinjer och gränsvärden för graviditetsdiabetes. Psykiatrin ges nya uppdrag kring insatser för våldsutsatta och för att utveckla en mer jämlik mobil psykiatri i hela regionen.

Hälsofrämjande uppdrag i tandvården

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade också om uppdrag till Folktandvården inför 2023. Folktandvården har behandlingsansvar för barn och ungdomar 0-19 år och svarar för cirka 40 procent av den totala allmäntandvården för vuxna.

I uppdragen betonas det hälsofrämjande arbetet, som bland annat består i tobaksförebyggande arbete och insatser för att uppnå en mer jämlik tandhälsa. I detta ingår bland annat att i samverkan med barnhälsovården intensifiera arbetet för en god tandhälsa hos barn 0-6 år i socioekonomiskt svaga områden.

Text: kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier