region-ostergotland

”Vi vill att barn som anhöriga ska känna sig trygga”

Rättspsykiatriska regionkliniken har gjort sitt andra Barnbokslut. ”Ett kvitto till oss att vi jobbar med ett barnrättsperspektiv för ögonen”, säger Linda Wahlström, kurator och barnrättsombud.

Barnbokslut är en uppföljningsmetod för att säkerställa vad en verksamhet har gjort för barn och ungas rättigheter under det gångna året. Enligt barnkonventionen och nya barnrättslagen (2020) ska alla regionens verksamheter arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv och är också skyldiga att uppmärksamma barn som anhöriga som har en egen lagtext.

På rättspsykiatriska regionkliniken vårdas patienter som är dömda till rättspsykiatrisk vård. De flesta har begått brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning och de allra flesta är över 18 år.

– Vi möter främst barn som anhöriga. Vi vill att de ska känna sig trygga och sedda när de kommer på besök och få svar på sina frågor. Det är viktigt att vi har deras perspektiv och det är också en skyldighet hos oss medarbetare, säger Linda Wahlström.

Checkar av alla beslut

För två år sedan var rättspsykiatriska regionkliniken med i ett försöksprojekt för Barnbokslut och numera ingår det i deras ordinarie verksamhet. Under piloten tog de fram en rad dokument utifrån barnrättsperspektivet. Året därpå fortsatte Barnbokslut inom den ordinarie verksamheten.

– I slutet av året checkar vi av hur alla beslut och förändringar som har genomförts i verksamheten under året har tillvaratagit barnens behov. Bokslutet blir ett kvitto till oss på att vi jobbar i enlighet med barnrättsperspektivet och rör oss i rätt riktning, säger Linda Wahlström.

Till exempel har kliniken tagit fram enhetliga rutiner för orosanmälningar för barn med risk att fara illa. Nu upprättar de generella orosanmälningar för att inte riskera att missa några barn. Dessa granskas sedan av Socialtjänsten. Regionkliniken har fått nya lokaler och alla väntrum och besöksrum har setts över så att de ska bli barnanpassade. Ett nytt informationsmaterial är på väg att tas fram för barn som anhöriga.

– I kontakter med föreningen BUFFF, Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, har vi fått höra om frågor som barn ofta har. Det kan skilja sig från vad vuxna tror att de vill veta. Vi har också bra material från 1177 och den rättspsykiatriska kliniken i Växjö, som vi har som stöd i vårt arbete att ta fram av barnanpassad information, säger Linda Wahlström.

Text: Maria Carlqvist

Om barnbokslut

En ny rapport visar att flera verksamheter i Region Östergötland har startat med Barnbokslut. Det är ett av många utvecklingsarbeten med fokus på barnrätt. Rapporten ger exempel på hur olika verksamheter arbetar barnrättsbaserat, som andra kan inspireras av. Skyldigheten att uppmärksamma barn som anhöriga gäller samtliga anställda i hälso och sjukvården i enligt med lagen om Barn som anhöriga 5 kapitel 7 § hälso- och sjukvårdslagen (HSL), och 6 kapitel 5 § patientsäkerhetslagen (PSL).

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier