region-ostergotland

Strategi för folkhälsa i Östergötland antagen

Skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Det är syftet med Östergötlands folkhälsostrategi som regionfullmäktige antog i går.

"Folkhälsostrategi – för en god och jämlik hälsa i Östergötland" har arbetats fram på uppdrag av Region Östergötland i bred samverkan med länets 13 kommuner, Länsstyrelsen Östergötland och representanter för civilsamhället. Strategin har en tydlig koppling till den regionala utvecklingsstrategin för Östergötland, där en god folkhälsa lyfts fram som en av förutsättningarna för regional utveckling. Den utgår även ifrån Östgötakommissionens slutrapport och Agenda 2030 och ger vägledning för kommande insatser för att uppnå det nationella folkhälsopolitiska målet "skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation".

– Nu lägger vi extra tyngd på att minska hälsoskillnaderna hos den östgötska befolkningen. En god och jämlik hälsa är så viktigt för att hela länet ska utvecklas, säger Eva Andersson (S), regionråd.

Regional samordning

Folkhälsostrategin i Östergötland fokuserar på insatser som främst vänder sig till samhällsaktörer och inte till den enskilda individen. Insatserna bygger på de målområden som finns i den nationella folkhälsopolitiken. Några exempel på mål är goda och jämlika uppväxtvillkor, möjliggöra hälsosamma levnadsvanor för alla, ett klimatneutralt samhälle och en hållbar livsstil i befolkningen liksom en hälsofrämjande hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg som systematiskt arbetar för att minska omotiverade skillnader i vårdens insatser och resultat.
I folkhälsostrategin trycks det på att det behövs en långsiktig gemensam regional samordning, uppföljning, utvärdering och prioritering för att nå framgång när arbetet med att genomföra strategin nu ska göras. Det pekas också på att de olika aktörerna behöver samordna sina resurser tydligare och utforma en länsgemensam modell. Arbetet ska ske i samverkan mellan Region Östergötland, länets kommuner, Länsstyrelsen Östergötland, Linköpings universitet, berörda statliga myndigheter och civilsamhället.

– Vi i regionen kan inte klara detta på egen hand. Därför vill jag verkligen understryka vikten av att vi samverkar mellan en rad olika aktörer. Folkhälsostrategin är inledningen på ett fortsatt gott samarbete, säger Eva Andersson.

Folkhälsostrategin ska utvärderas och revideras varje mandatperiod.

Text: Cecilia Ottosson

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

region@regionostergotland.se

Sociala medier