region-ostergotland

Nytt hållbarhetsprogram för regionen

Stärka jämlikheten och jämställdheten, ta ansvar för klimatet, och arbeta för god hälsa och välbefinnande. Det är de tre huvudområden som prioriteras i Region Östergötlands nya hållbarhetsprogram för åren 2023 till 2030.

– I och med hållbarhetsprogrammet får regionen ett kraftfullt verktyg för att hålla samman viktiga områden som jämställdhet, miljö, klimat och folkhälsa med Agenda 2030 som grund, säger Agneta Niklasson (MP), regionråd.

Med sitt ansvar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling har Region Östergötland en viktig roll när det gäller att ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle. Hållbarhetsprogram 2023–2030, som antagits av regionfullmäktige, drar nu upp riktlinjerna för regionens arbete inom området till och med år 2030.

Programmet pekar ut tre övergripande mål som alla berör varandra. För att nå dem är det viktigt med samverkan och en helhetssyn på hållbarhetsarbetet:

  • Stärka jämlikhet och jämställdhet
    Resurserna som fördelas, och insatserna som görs, ska ge ett jämlikt och jämställt resultat för länets invånare. Regionens verksamheter ska också vara inkluderande och motverka diskriminering.
  • Ta ansvar för klimatet
    Målet är att minska det totala klimatavtrycket, och nå så nära noll som det bara är möjligt när det gäller regionens direkta utsläpp. En omställning till förnybara energislag, effektivare energianvändning, förbättrad avfallshantering och återbruk av byggmaterial, utrustning och möbler är några av punkterna här.
  • Arbeta för en god hälsa och miljö
    Folkhälsan ska stärkas genom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Så långt det är möjligt ska också miljö- och hälsoskadliga ämnen i kemikalier och produkter fasas ut. Läkemedel med mindre miljöpåverkan ska prioriteras, när det är möjligt.

Alla verksamheter inom Region Östergötland berörs av Hållbarhetsprogram 2023–2030, och tanken är att framgångsrika arbetssätt ska uppmärksammas, premieras och spridas för att visa på utvecklingen som sker, och utmaningar som återstår. En översyn av programmet genomförs en gång per mandatperiod.

Text: Gustav Borg

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier