region-ostergotland

Region Östergötland välkomnar statliga infrastruktursatsningar

Region Östergötland välkomnar satsningarna på länets transportinfrastruktur i den nya nationella planen för transportinfrastruktur. Planen ger bland annat fortsatt klartecken till Ostlänken och satsningen på E22 förbi Söderköping. "Region Östergötland välkomnar att planeringen av nya stambanor fortsätter, där Ostlänken har en viktig roll", säger regionrådet Kaisa Karro (S).

Den nationella planen för transportinfrastruktur omfattar statliga investeringar i vägar, järnvägar och infrastruktur inom sjöfarten. Beslut om planen fattas vart fjärde år och den plan som regeringen idag presenterat gäller åren 2022-2033.

Totalt omfattar planen investeringar i storleksordningen 881 miljarder kronor under perioden. Den ekonomiska ramen är 799 miljarder kronor. Därutöver tillkommer 82 miljarder från trängselskatt, banavgifter och medfinansiering. Hälften av medlen ska gå till underhåll och hälften till nya satsningar.

Regeringen fullföljer satsningen på nya stambanor i hela landet. För Östergötlands del betyder det fortsatt klartecken till den dubbelspåriga järnvägssträckan Ostlänken mellan Linköping och Järna. I planen ingår även planläggning för kvarstående etapper på de centrala systemdelarna mellan Linköping och Borås respektive Hässleholm via Jönköping. Även satsningen på dubbelspår mellan Degerön och Hallsberg finns fortsatt med i planen.

– Region Östergötland välkomnar att planeringen av nya stambanor fortsätter, där Ostlänken har en viktig roll för att stärka tillgängligheten inte bara i Östergötland utan även i Stockholm-Mälardalsregionen. Planeringen för Ostlänken har pågått under lång tid och förinvesteringar har gjorts och görs från både privata och offentliga aktörer. Att planeringen nu går vidare med centralt placerade stationer är mycket glädjande och en viktig förutsättning för att få full utväxling av systemet, säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S).

Bland kommande större väginvesteringar som berör Östergötland ingår riksväg 50 från Medevi till Brattebro inklusive Nykyrka och utbyggnaden av E22 förbi Söderköping.

– Det är bra att regeringen prioriterar våra infrastrukturobjekt eftersom de är nödvändiga för att både person- och godstransporterna i länet fungerar. Det bidrar även till vårt arbete för hållbara transporter. Pengarna till trafiksäkerhetshöjande åtgärder kommer att möjliggöra förkortade restider på landsbygden, säger Julie Tran (C), ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Planen inkluderar även Stångådals- och Tjustbanorna, där det ska göras prioriterade utredningar av banornas funktion för regional utveckling och förutsättningarna för delelektrifiering.

Text: kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier