region-ostergotland

Gemensam standard för mer tillgängliga hållplatser i länet

Nu finns en regional standard för hur hållplatser ska utformas för att göra kollektivtrafiken tillgänglig för så många som möjligt. Region Östergötland har arbetat fram standarden i nära samverkan med funktionshinderrörelsen, väghållarna och länets kommuner.

Bakgrunden är att det saknas en nationell standard för krav på hur hållplatser ska utformas för att på ett bra sätt göra det möjligt för personer med funktionsnedsättningar att resa med den allmänna kollektivtrafiken. Region Östergötland har nu tagit fram en gemensam regional tillgänglighetsstandard för hållplatser i nära samarbete med andra aktörer. Länets kommuner, väghållarna och Funktionsrätt Östergötland har deltagit i arbetet.

"Tydliga mål"

– Vi har tydliga politiska mål om att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Att klargöra vad vi faktiskt menar med en tillgänglig hållplats och sträva efter att uppnå det kräver att vi talar samma språk. En gemensamt framtagen tillgänglighetsstandard såg vi som vägen framåt i det arbetet, säger Julie Tran (C), ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

På torsdagen beslutade trafik- och samhällsplaneringsnämnden att fastställa standarden, som blir ett stöd vid om- och nybyggnad av hållplatser i den allmänna kollektivtrafiken i länet.

– Vi ser positivt på att Region Östergötland tar det här beslutet om en standard för tillgängliga hållplatser. För personer med en funktionsnedsättning blir det lättare att resa med kollektivtrafiken när hållplatserna är anpassade och utformade på ett tillgängligt sätt. För kommunerna som genomför anpassningarna blir det tydligare hur en hållplats ska utformas för ökad tillgänglighet när det finns en given standard, säger Agneta Lindqvist, ordförande för Funktionsrätt Östergötland.

Krav för finansiering

Standarden innehåller bland annat en rad krav på hur hållplatserna ska utformas när det gäller till exempel plattformarnas höjd, längd och bredd, markeringar, belysning, med mera.

Kravnivåerna utgör grundkrav för de kommuner som vill ansöka om statlig medfinansiering för tillgänglighetsanpassning av hållplatser på kommunalt vägnät. Kravnivåerna gäller på motsvarande sätt för Trafikverket vid investering för tillgänglighetsåtgärder på det statliga vägnätet i Östergötland.

– Med en regional tillgänglighetsstandard kommer det bli tydligare för alla parter vad som kommer krävas för att möta kriterierna för en tillgänglig hållplats, säger Julie Tran.

Text: kommunikationsenheten

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

region@regionostergotland.se

Sociala medier