region-ostergotland

Tågstrategisk målbild 2040

Två tåg på tågstation

Syftet med den tågstrategiska målbilden är att visa en samlad bild för hur Region Östergötland ska agera strategiskt för att tillgodose resandebehovet med tågtrafik.

Resandet med tåg har under senare år ökat kraftigt till, från och inom Östergötland och förväntas öka ännu mer med Ostlänkens tillkommande. Tågtrafik har hög kapacitet, är miljövänlig i drift, erbjuder korta restider och kan starkt bidra till hållbar regional utveckling.

Fokus i utredningen och för målbilden har varit Östgötapendelns sträckning och dess kommande behov av kapacitet. Men även övriga trafiksystem som berör regionen har beaktats. Utgångspunkten är ett målår, ”2040”, då Ostlänken finns på plats till och med Linköping. På så sätt utgör målbilden en grund för Regionen själv och för aktörer i regionen att förhålla sig till, samt svarar upp mot Ostlänken.

Målbilden är skriven med utgångspunkt från regionens perspektiv med ambitionen att se förbi administrativa gränser. De regionalpolitiska målen har varit utgångspunkt för arbetet. Den är således en tolkning, en konkretisering i form av strategisk regional tågtrafik, av de mål som redan återfinns i det regionala utvecklingsprogrammet (RUP) och det regionala trafikförsörjningsprogrammet (RTP). Målbilden är underordnad dessa dokument, och ska bistå till att uppnå det som står i dem.

Senast uppdaterad

Kontakt

Regionala kollektivtrafikmyndigheten
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

region@regionostergotland.se

Sociala medier