Region Östergötland

Kunskapsunderlag för Regional utveckling och regional och kommunal planering

Här hittar du rapporter och mötesdokumentationer som är en del av Region Östergötlands arbete med kunskapsunderlag för regional utveckling och regional och kommunal planering.

Huvudmålgrupp är tjänstepersoner och politiker i Region Östergötland och i länets kommuner. Materialet vänder sig även till de som är intresserade av det regionala utvecklingsarbetet och den regionala rumsliga planeringen och som vill delta i den kontinuerliga dialogen om densamma.

Arbetet med planeringsunderlag är kontinuerligt, en del av rapporterna kommer att uppdateras allteftersom det kommunala arbetet de baseras på utvecklas.

Kunskapsunderlaget, Bostadsmarknadsdjup i Östergötland 2020, är en rapport är framtagen av Region Östergötland och kommunerna gemensamt, och visar hur bland annat hur förutsättningar för nybyggnation ser ut i länet och i kommunerna. Rapporten finns i form av en Storymap, för att underlätta att läsning digitalt. Rapporten presenterades i oktober och seminariet går att se i efterhand via länk till höger.

Färdigställda rapporter finns i spalten till höger.

Tillsammans med bland annat SKR, Sveriges kommuner och regioner, har Region Östergötland deltagit i en studie om bostäder för äldre. Rapporten är det senast framtagna kunskapsunderlaget, och finns nu publicerad. En presentation av rapporten finns också tillgänglig via länk till höger. Tillsammans innebär rapporterna att vi har ytterligare en delar i den kunskapsbild vi tillsammans bygger av bostadsmarknaden i Östergötland.

Inom samrådsstrukturen arbetar vi nu vidare med breda frågeställningar kring regional planering och funktionalitet, närmast under hösten färdigställs en studie av Östergötlands funktionalitet, med bäring både på Östergötlands utvecklingsstrategi (RUS) och det pågående arbetet med regional rumslig inriktning för Östergötland. Under hösten startar arbetet med ett underlag kring jordbruksmark upp tillsammans med kommunerna.

Läs, reflektera, och återkoppla gärna.