Region Östergötland

Utvecklingsstrategi för Östergötland

Illustration

Utvecklingsstrategi för Östergötland ska leda till en hållbar tillväxt och utveckling i Östergötland med sikte på 2040.

Utvecklingsstrategin bildar en grund för det utvecklingsarbete som bedrivs av Region Östergötland, kommunerna i Östergötland och ett flertal andra aktörer som arbetar med utvecklingsfrågor i Östergötland. Den uttrycker regionens samlade vilja och ska fungera som en gemensam plattform för regionens aktörer och ska skapa bästa möjliga förutsättningar för ett gott samarbete inom Östergötland.

Det är regeringen som har gett alla regioner i Sverige uppdraget att ta fram egna regionala utvecklingsstrategier. När utvecklingsstrategin är antagen av Region Östergötlands fullmäktige ersätter den det nu gällande "Regionalt utvecklingsprogram 2030 för Östergötland".

Under hösten 2018 och våren 2019 tar vi tillsammans med bland andra kommunerna i länet, Länsstyrelsen Östergötland, Linköpings Universitet, näringsliv och civilsamhället, fram en gemensam målbild. Vi siktar mot år 2040 för att ha tillräckligt lång tid på oss för att kunna åstadkomma verklig förändring. Samtidigt är det inte så långt i framtiden att målet känns overkligt.

I arbetet med utvecklingsstrategin strävar vi emot att uppnå en hållbar utveckling i tre dimensioner:
1) Social hållbarhet
2) Ekonomisk hållbarhet
3) Miljömässig hållbarhet

När vi arbetar med att ta fram utvecklingsstrategin finns det några viktiga utgångspunkter:
• Utvecklingsstrategin ska vara bred.
• Alla viktiga regionala utvecklingsfrågor ska rymmas i den.
• Hela Östergötland ska få plats i utvecklingsstrategin. Stad och land, stora och små kommuner. 
• Utvecklingsstrategin ska handla om regionala frågor, inte om nationella eller lokala frågor.

Tidplan 

2018

  • Dialog och samtal med olika samhällsaktörer för att formulera målbilder och bestämma vilka vägar vi ska ta för att nå målbilderna.
  • Ta fram kunskapsunderlag och nulägesbeskrivningar.

2019

  • Dialog och samtal med politiska företrädare i länets kommuner och inom Region Östergötland.

2020

  • Region Östergötlands fullmäktige fattar beslut om att anta den regionala utvecklingsstrategin för Östergötland.

Kort om utvecklingsstrategi Östergötland
Utvecklingsstrategi Östergötland är resultatet av en omfattande dialog med medborgare,  civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor. Den uttrycker vår gemensamma vilja och pekar ut den långsiktiga riktningen för Östergötland. Region Östergötland ansvarar för utvecklingsstrategin i samarbete med kommuner, myndigheter och civilsamhälle i Östergötland.

Kontakt

Bild på Niklas Guss

Niklas Guss

Strateg

010-103 19 29

0724-52 82 64

e-post

Utvecklingsstrategi Östergötland

Utvecklingsstrategi Östergötland

är resultatet av en omfattande dialog med medborgare, civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor