Region Östergötland

Infrastruktur

Bilden visar en järnvägsstation och en gatukorsning

En bra infrastruktur, som vägar och järnvägar, är viktig för att invånarna i Östergötland ska kunna arbeta och bo där de vill.

Region Östergötland arbetar för att lyfta fram projekt inom infrastruktur som är viktiga för länet när nationella prioriteringar ska göras. Ett sådant exempel är den kommande höghastighetsjärnvägen Ostlänken, som sträcker sig från Linköping upp mot Stockholm. Infrastrukturen måste förändras och förnyas i takt med att nya behov och krav uppkommer för person- och godstransporter. 

Region Östergötland ingår i det storregionala samarbetet i En Bättre Sits. I En Bättre Sits samarbetar sju län för att rätt nationella infrastruktursatsningar ska göras. Satsningar som gör att Stockholm-Mälarregionen och resten av landet kan fortsätta utvecklas. Prioriteringarna presenteras i en Storregional systemanalys för transportinfrastruktur som revideras vart fjärde år.

Region Östergötland samordnar och driver Östergötlands intressen, tillsammans med länets kommuner och andra aktörer, när det gäller vägar, järnvägar, flyg, hamnar och kollektivtrafik. I det arbetet utgår regionen från Utvecklingsstrategi för Östergötland och de nationella transportpolitiska målen, där frågor som ska prioriteras för de olika kommunikationsslagen beskrivs. Regionen arbetar nu vidare med att fördjupa utvecklingsstrategins rumsliga delar i en rumslig strategi. För att åstadkomma framgångsrika resultat kompletteras arbetet med ett antal utredningar, bland annat utmed de olika kommunikationsstråken. I analyser och olika utredningar undersöks vilken betydelse olika stråk har för personresor och godstransporter.

Arbetet med infrastruktur sker i nära samarbete med Östgötatrafiken som regional kollektivtrafikmyndighet. Mer om deras arbete, och planeringsunderlag som det regionala trafikförsörjningsprogrammet och Tågstrategisk målbild 2040, finns här. 

Region Östergötland ansvarar även för den regionala planen för infrastruktur, länstransportplanen (LTP). Där beskrivs vilka åtgärder som ska prioriteras inom transportinfrastrukturen i Östergötland. I arbetet med infrastrukturen är samverkan med Trafikverket och andra statliga verk en viktig del. Region Östergötland gör också ett omfattande förankringsarbete i länets kommuner och i omgivande län, för att skapa ett gemensamt förhållningssätt kring de nationella planerna och LTP.

Kontakt

Bild på Niklas Guss

Niklas Guss

Strateg

010-103 17 97

0724-52 82 64

e-post

Bild på Linus Johnson

Linus Johnson

Regionplanerare

010-103 31 11

072-463 81 63

e-post