Region Östergötland

Regional planering

Karta Östergötland

Region Östergötland jobbar med regional planering utifrån rollen som regionalt utvecklingsansvarig.

Uppdraget regleras i Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar och förtydligas vidare i Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete och den nationella strategin (En nationell strategi för hållbar regional utveckling och attraktionskraft). Utöver detta övergripande uppdrag finns kompletterande uppdragsbeskrivningar på flera områden, vilka beskrivs nedan inom respektive område.

Riksdagen har beslutat om det övergripande målet det regionala utvecklingsarbetet:

Utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet.


I den nationella strategin finns tre prioriteringar som syftar till att bidra till att målet med det regionala utvecklingsarbetet nås:

  • innovation och företagande
  • attraktiva miljöer och tillgänglighet 
  • kompetensförsörjning

Regional planering är ett viktigt verktyg för att bidra till prioriteringen attraktiva miljöer och tillgänglighet och därmed till att målet med det regionala utvecklingsarbetet nås. Regional planering syftar till att knyta ihop Östergötland bättre och se till att vi hänger ihop med vår omvärld, skapa en ökad funktionalitet genom regionintegrering och regionförstoring. Arbetet med regional planering kan delas in i sex delområden.

1. Strategisk rumslig planering

I Region Östergötlands strategiska dokument finns en rumslig inriktning för Östergötland. Region Östergötland samarbetar i östra Mellansverige kring planeringsfrågor och har en gemensamt antagen strategisk inriktning. En viktig aspekt i planeringsarbetet är att se till att hela Östergötland finns med i planeringen. Att ett geografiskt helhetsperspektiv finns med. Detta kan t.ex. gälla att säkerställa att förutsättningarna i den östgötska skärgården beaktas fullt ut i de regionala strategierna.

2. Samordning av den fysiska planeringen i Östergötland

Region Östergötland samordnar den fysiska planeringen i Östergötland genom att regelbundet samla de östgötska kommunerna till samråd, erfarenhetsutbyte och dialog. Regionen deltar i kommunernas planarbete utifrån sina tre huvuduppdrag; regional utveckling, hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Dessutom tar Region Östergötland fram planeringsunderlag som stödjer kommunerna i deras planarbete i syfte att underlätta deras arbete med att belysa regionala aspekter i sitt planarbete.

3. Strategisk platsutveckling

Det här är ett område under uppbyggnad. Syftet är att stärka regionen och kommunernas förmåga till tvärsektoriell samverkan för platsutveckling. Att utifrån platsers geografiska förutsättningar samordna insatser inom områden som näringsliv, kultur och friluftsliv, service och planering i syfte att skapa attraktiva miljöer. En konkret insats är Östgötadagarna som anordnas varje år av Region Östergötland för att synliggöra möjligheterna i hela Östergötland.

4. Samordning av planeringen för transportsystemet i Östergötland

Region Östergötland ansvarar för framtagande av länsplan för transportinfrastruktur (Förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur) och har en central roll i att samordna transportplaneringen i Östergötland. Tillsammans med Trafikverket och Östergötlands kommuner arbetar Region Östergötland som länsplaneupprättare och kollektivtrafikmyndighet för en samordnad planering.

5. Strategisk planering för digital infrastruktur i Östergötland

I samverkan med Östergötlands kommuner stödjer Region Östergötland Östergötlands kommuner i frågor om digital infrastruktur. Region Östergötland har uppdraget som regional bredbandskoordinator i Östergötland. En regional bredbandsstrategi styr Region Östergötlands arbete.

6. Strategisk serviceplanering i Östergötland

Region Östergötland har beslutat om det regionala serviceprogrammet för Östergötland och arbetar i nära samverkan med Östergötlands kommuner med programmet. Kopplat till det arbetet ansvarar Region Östergötland för en stöd riktade mot kommersiell service (Förordning (SFS 2000:284) om stöd till kommersiell service).