Region Östergötland

Regionalt utvecklingsprogram


Region Östergötland arbetar med den regionala utvecklingsplaneringen i länet. För att arbetet ska bli framgångsrikt krävs en övergripande strategisk planering med långa tidsperspektiv.

Region Östergötland ansvarar för det Regionala utvecklingsprogrammet (RUP) som innehåller strategier för den regionala utvecklingen med perspektiv fram till år 2030, samt strategiska insatsprogram. Programmet är giltigt tills det ersätts av ett nytt program eller motsvarande dokument som anger regionala strategier.

För att kunna möta framtidens utmaningar arbetar Region Östergötland, tillsammans med länets kommuner, med att formulera gemensamma strategier och utveckla övergripande regionala planer. Syftet med dem är att samhället ska vara rustat inför kommande förändringar. Det kan handla om förändringar i levnadsmönster och ekonomiska förutsättningar, som på olika sätt påverkar både den enskilda människan och företag.

Uppdraget att ta fram ett regionalt utvecklingsprogram är givet av regeringen, och i uppdraget ingår bland annat följande:

  • Det ska utgöra en samlad strategi för ett eller flera läns tillväxtarbete.
  • Det ska ligga till grund för regionala strukturfondsprogram, territoriella program, regionala tillväxtprogram, samt andra relevanta regionala program och insatser.
  • Det ska utarbetas i samråd med kommuner och landsting. Samråd bör också ske med näringsliv och organisationer.
  • Det ska ligga till grund för samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, näringsliv och organisationer.

Avsikten med ett regionalt utvecklingsprogram är att ange strategier för att nå den samhällsutveckling som eftersträvas. De mål som det Regionala utvecklingsprogrammet vilar på är politiskt fastställda. För att formulera strategier måste vi förstå förutsättningar för samhällets utveckling, vilket kräver kunskap om hur samhället och naturen fungerar, samt fakta om utgångsläget. Programmet baseras på en analys av regionens specifika förutsättningar och möjligheter, vilket sedan ligger till grund för de strategier som utgör kärnan i programmet. För att ytterligare understödja handling i enlighet med strategierna, lämnas konkreta rekommendationer riktade till flera olika parter.