Region Östergötland Företagsutveckling i ett sammanträdesrum

Näringslivsutveckling

Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv som producerar och levererar varor och tjänster är grundläggande för regionens utveckling. Näringslivet driver på den ekonomiska och tekniska utvecklingen och skapar en skattebas för offentligt finansierad verksamhet.

Den grundläggande offentliga uppgiften i detta sammanhang är att skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling, så som utbildning för att säkra kompetensförsörjningen och att garantera ett fungerande system för kommunikationer och transporter.

Region Östergötland arbetar för att skapa goda förutsättningar för företag i Östergötland att växa, detta sker bland annat genom att stödja företag och organisationer med utvecklingsprojekt. Några exempel är stöd för företag inom gröna näringar och satsningar inom besöksnäringen via Visit Östergötland. Regionen stöttar också Ung Företagsamhet och Framtidsfrön där barn och ungdomar i skolan får prova entreprenörskap för att de senare i livet ska se det som en möjlighet. Region Östergötland är även delägare i Almi Företagspartner AB. Inom nätverket East Sweden Business Region (ESBR) samordnar Region Östergötland de organisationer som är helt eller delvis skattefinansierade och verkar för att stödja tillväxtansträngningar. Region Östergötland håller kontinuerligt kontakt med nationella statliga aktörer, exempelvis Tillväxtverket och Näringsdepartementet, för att ha en nationell överblick och vara redo att ansöka om projektmedel när utlysningar görs. En sådan överblick hålls också gentemot EU och de utlysningar som sker där.

Östergötland har en egen smart specialiserings-strategi där fem styrkeområden har definierats. Inom samtliga områden har Östergötland framstående företag och eller en framgångsrik forskning vilket ger oss en ledande position inom dessa styrkeområden, Effektiv logistik, Affärsmodeller och arenor för hållbara systemlösningar, Smarta, robusta och säkra uppkopplade produkter och system, Simulering och visualisering och Avancerade material.

Innovationer är viktiga för att stärka regioners förnyelseförmåga och näringslivets konkurrenskraft. Innovationsprocesser är komplexa, därför behövs en samsyn avseende gemensamma strategiska och långsiktiga insatser. Samverkan inom och mellan innovationsmiljöer kan ta många olika former där nätverk, kluster, inkubatorer, forskningsparker samt universitet och högskolor är betydelsefulla arenor. Genom smart specialisering, internationalisering och ett ökat fokus på att underlätta för företag att växa, kan de regionala innovationsmiljöerna utveckla sina förmågor att bidra till strukturförändringar som leder till hållbar regional tillväxt och utveckling.

Kontakt

Bild på Malin Thunborg

Malin Thunborg

Enhetschef för enheten för tillväxt

010-103 65 30

e-post