Region Östergötland

Destinationsorganisering

vå inringade områden på en karta över Östergötland och lite mer, ett längs östra Vättern och en i Skärgården från Trosa till Oskarshamn.

(Klicka på bilden för att se den i större format.)

Hållbar Omställning Besöksnäring är ett projekt som pågår 2021 till 2023 med målet att stötta en hållbar besöksnäring efter pandemin och en föränderlig turism.

Ena delen av projektet handlar om att genom en samrådsprocess försöka åstadkomma en destinationsorganisering i två utvalda pilotområden - längs Vättern och i Östersjöskärgården.

Pilotområdena har valts ut för att det är populära områden att besöka som turist, och där det trots olika projekt och initiativ saknas en gemensam destinationsorganisering idag.

Det är två olika processer som testas, och förutom att hitta lämplig process så är målet att inom projektet lyckas ta fram en långsiktigt hållbar och förankrad destinationsorganisering för båda pilotdestinationerna.

Inom projektet används eller skapas olika rapporter och beslutsunderlag. Dessa hittar ni till höger på sidan, och de förklaras här nedan. Även om de i många fall gjorts för ett specifikt område är resultat och rekommendationer oftas tillämpliga för andra destinationer också.

• Det gemensamma utvecklingsprogrammet för kust och skärgård som gäller för området från Bråviken till Oskarshamn: Gemensamt utvecklingprogram kust och skärgård 2030

• Genomgång av tre svenska destinationer, (Höga Kusten, Blekinge skärgård och Vänern) och hur de valt att organisera sig: Omvärldsanalys Destinationsorganisering 

• En genomgång om förutsättning för turistsamverkan längs Vättern i ett gemensamt LEADER-projekt från 2019: Underlag turismsamarbete Vättern

• En marknadsanalys av hur skärgården upplevs av besökare, och förslag på åtgärder som skulle göra destinationen mer långsiktigt attraktiv och hållbar. På engelska: Destination Development Report ARK EAST 2020

• En analys av olika framtidscenarior i skärgården, men som mycket väl kan tillämpas på andra områden också: Sammanfattning framtidsanalys Arkösund skärgård

• En hållbarhetsanalys av området från Ödeshög till Vadstena primärt för pilgrimsvandring, med lista på lämpliga åtgärder för ökad hållbarhet. På engelska: Sustainable Birgitta Ways 2019

 Det finns en hel del statistik om gästnätter och annat på Visit Östergötlands statistiksida.