Region Östergötland Tre unga företagare

Tillväxt

Östergötland ska ha ett starkt näringsliv - där fler företag startar och etablerar sig, fler företag drivs av kvinnor, där förädlingsvärdet i företagen ökar och där företag som vill växa och utvecklas får stöttning.

Företag ska kunna ta vara på sina möjligheter till expansion och de ska stå starka vid förändringar. Därför ska Enheten för tillväxt och marknadsföring, genom ett engagerat regionalt ledarskap arbeta för ett näringsliv med stark konkurrenskraft som och stor bredd, som kan skapa arbetstillfällen för människor i länet.

Region Östergötland ska även fortsättningsvis driva på för en bättre samverkan och samordning mellan de organisationer som stöttar näringslivet, främst gentemot små och medelstora företag. Insatserna ska bygga på de regionala styrkeområden som identifierats i strategin för smart specialisering.

Ett sätt att göra det är att utveckla arenor för innovation, investering och företagsutveckling, där internationell spetskunskap kan etableras och växa.

Enheten för Tillväxt och marknadsföring har även uppdraget att stärka Östergötlands attraktivitet. Om en plats upplevs som attraktiv påverkar det in- och utflyttning, invånarnas självbild och framtidstro, företagsetableringar och besöksnäring. Ett långsiktigt varumärkesarbete ska sprida en positiv bild av Östergötland till olika målgrupper och främja besöksnäringen.

Under kommande treårsperiod ska Enheten för Tillväxt och marknadsföring bland annat:

  • Utveckla hela länets förnyelseförmåga och företagens konkurrenskraft, där stad och land utifrån sina förutsättningar bidrar till ett starkt näringsliv. Det ska göras genom att stärka tillgången till innovativa miljöer
  • Utveckla East Sweden Business Region, Östergötlands system för att främja företagande.
  • Göra Östergötland styrkor tydligare och på det sättet attrahera investeringar och etableringar.
  • Marknadsföra Östergötland som en attraktiv plats att besöka, bo och verka i.

Källa: Strategisk treårsbudget 2020-2022