Region Östergötland

Regionalt arrangörsbidrag

Siluett av konsertpublik framför en scen.

Region Östergötland avsätter årligen medel för regionalt arrangörsbidrag, före detta arrangörsgarantin. Pengarna är till för att stärka de lokala arrangörerna.

Summan är sökbar och uppgår till 1 450 000 kronor. Antalet arrangemang som söker och får bidrag skiljer sig åt från år till år. 

Det regionala arrangörsbidraget omfattar alla konst-och kulturformer, bara det innebär att det är ett offentligt arrangemang som är ett möte mellan publik och professionell kultur. 

Blanketter till respektive område finner du under "Dokument".

Syfte

Syftet med bidraget till kulturarrangemang är att stärka de lokala arrangörerna för att:
• öka utbudet av lokala kulturarrangemang
• förbättra spridningen av professionell kultur i regionen
• stimulera ett brett och mångsidigt kulturutbud
• förbättra kulturutbudet för barn och ungdom

De som kan söka det regionala arrangörsbidraget är:

• Lokalt förankrade arrangörer som direkt ansvarar för arrangemanget.
• Kommunala verksamheter (skola, förskola, bibliotek) kan ansöka om stöd till arrangemang riktade till barn och unga, men inte till vuxna.
• Ideella föreningar kan söka för alla typer av arrangemang som vänder sig till alla målgrupper, även vuxna.
• Kommersiella arrangörer kan inte söka bidraget.
• Arrangörer som får andra bidrag från Region Östergötland kan inte söka bidrag.
• Privatperson kan inte söka arrangörsbidraget.
• Arrangemang i Norrköpings och Linköpings tätorter är undantagna, eftersom det där redan finns ett stort kulturutbud (se SCB:s tätortsregister).

Hur fungerar stödet?

Varje konstområde har specifika riktlinjer, framtagna beroende på varje områdes behov och möjligheter, men övergripande ges stödet max 50 % av gagekostnad, kostnad för filmvisning, ersättning till konstnär eller liknande. Se specifika riktlinjer under "Dokument" .

Beloppsgränser för respektive konstspecifikt bidrag beslutas i förhållande till budgeterade medel årligen och finns här i särskild bilaga under "Dokument". Här finns även exempel på ansökningar och en guide kring hur du fyller i blanketten.

Exempel på uträkning av stödet finner du i dokumentet "Förstå det regionala arrangörsbidraget".

Ansökan och redovisning

Ansökningar ska göras senast fjorton dagar före arrangemangets genomförande. Alla arrangemang där biljettintäkter kommit in ska redovisas på anvisad blankett och ska göras senast fyra veckor efter arrangemanget. Ansökningar behandlas inte förrän redovisning kommit in.

OBS! Riktlinjerna gällande filmarrangemang är under revidering och nya riktlinjer kommer att börja gälla under april 2020.

Kontakt

Bild på Maria Brusman

Maria Brusman

Kulturstrateg, scenkonst

010-103 65 12

e-post

Bild på Anna Ljung

Anna Ljung

Dansutvecklare - Dans i Öst

010-103 65 15

e-post

Bild på Petra Nordin Carlsson

Petra Nordin Carlsson

Kulturstrateg, kultursamverkan, kulturarv

010-103 65 14

e-post

Bild på Sebastian Sas

Sebastian Sas

Filmutvecklare

010-103 30 38

e-post

Bild på Maria Ståhl

Maria Ståhl

Kulturstrateg bild och form

010-10 375 16

e-post