Region Östergötland

Kulturstöd - Konstnärlig utveckling och främja kvalitet

Region Östergötland ser det som angeläget att främja yrkesverksamma kulturskapare, såväl i deras konstnärliga utveckling som i deras arbetsvillkor. Syftet med detta kulturstöd är att främja mångfald.

Insatser kan handla om att skapa förutsättningar för konstnärligt utbyte och utveckling, exempelvis genom breddad eller fördjupad kompetens och nya konstnärliga uttryck. Allt för att främja kulturell och konstnärlig mångfald. Stödformen för konstnärlig utveckling och kvalitetsfrämjande tar sin utgångspunkt i nedanstående skrivning.

Ur Region Östergötlands kulturplan:
Region Östergötland vill skapa goda förutsättningar för att professionella kulturskapare inom olika konstområden ska kunna verka i länet. Region Östergötland strävar efter en utvecklad kulturell infrastruktur inom respektive konstområde, och en medveten konst- och konstnärspolitik som främjar villkoren för professionella kulturskapare. En framsynt regional konstpolitik uppmärksammar att det råder balans mellan förutsättningarna för de olika konstformernas utveckling, och är öppen för nya konstnärliga uttrycksformer och pågående förändringar inom och mellan konstnärliga fält. En kulturell och konstnärlig mångfald eftersträvas, som innefattar ett övergripande perspektiv som stimulerar samarbeten över uttrycksformer.
De nationella kulturpolitiska målen uttrycker att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. Genom att skapa goda förutsättningar för konstnärligt arbete och värdesätta detta, skapar Region Östergötland en grogrund för att främja kvaliteten inom konstområden. Konstnärlig förnyelse, spets och intressant utveckling uppstår i ett gynnsamt samhällsklimat som värdesätter mångfald och konstnärlig frihet. Konstnärlig kvalitet ska eftersträvas genom att sakkunniga medverkar i bedömningar kring stöd och bidrag. Kvalitetsbegreppet är öppet och dynamiskt, och det är viktigt att det förs en pågående diskussion om vad konstnärlig kvalitet är.

Urval och bedömning

Vid fördelningen av stödet strävar vi efter en bred representation gällande genre och geografisk spridning samt en inkluderande representation gällande kön, ålder etc.

Kriterier för stödet

 • Uppfylla Region Östergötlands beslutade definition av yrkesverksamma kulturskapare. Se bilaga i högerspalten på sidan Kulturstöd att söka.
 • Bo och/eller vara verksam i Östergötland

I bedömningen tas hänsyn till följande perspektiv inom konstnärlig höjd, kreativitet och kvalitet, alla behöver inte uppfyllas:

 • Originalitet
 • Hantverksskicklighet
 • Angelägenhet
 • Kontext; i ett större sammanhang, samverkan, att nå ut med det konstnärliga uttrycket
 • Utveckling av konstnärskapet

Vi tar också hänsyn till om ansökan innehåller följande perspektiv:

 • De tre hållbarhetsperspektiven; social, ekologisk och ekonomisk samt kopplingen till Agenda 2030
 • Ett inkluderande, tillgängligt och demokratiskt förhållningssätt. Det kan gälla fokus på nationella minoriteter, barn och unga, äldre, jämställdhet, HBTQI, personer med funktionsnedsättning, etnisk och kulturell mångfald etc.
 • Ambitionen/möjligheten att nå en publik/målgrupp, gärna ny målgrupp och/eller med god geografisk spridning.

Vem kan söka?

Ansökan är öppen för såväl juridiska personer som organisationer och föreningar som för enskilda individer. För enskilda individer utgår stödformen som ett stipendium.

Kriterier för enskilda sökande är att du ska vara yrkesverksam kulturskapare som bor och/eller verkar i Östergötland. För juridiska personer som sökande gäller att projektet ska gynna konstnärliga yrkesutövare i Östergötland.

Aktörer med regionalt uppdrag som finansieras inom kultursamverkansmodellen kan inte söka stödet.

Hänsyn tas till om sökande under senaste året erhållit stöd från Region Östergötland.

Marknadsföring

Vid marknadsföring av projektet ska det framgå att den stöds av Region Östergötland. Logotyp finns att hämta här.

Vid filmprojekt/event ska logotypen för Film i Öst vara synlig.  

Redovisning/återrapportering

Redovisning ska lämnas senast tre månader efter avslutat projekt.

Inlämnas via anvisad blankett som du hittar i dokumentrutan under sidan Kulturstöd att söka, se vänsterspalten. Denna redovisning gäller inte för enskilda personer som har erhållit stipendieformen.

Övrigt

Projektplan samt budget ska bifogas ansökan. Se villkor gällande bilagor i högerspalten på sidan Kulturstöd att söka. Bilagor med projektplan samt budget ska skickas in till kultur@regionostergotland.se efter att formuläret har fyllts i. Viktigt att det både i bilagorna och i mail framgår vem som är avsändaren samt att projektets/produktionens namn skrivs in i ämnesraden på ditt mail. 

Under ett uppbyggnadsskede kan stöd ges maximalt tre gånger från denna stödform. Ansökan ska dock lämnas för ett år i taget.

Om förutsättningarna förändras för det beviljade stödet ska kontakt tas med Region Östergötland för vidare kommunikation.

Beslut om bidrag för juridisk person kan ändras, hävas eller det utbetalda bidraget kan återkrävas om:

 • verksamheten eller projektet inte bedöms bedrivas enligt beviljad ansökans förutsättningar
 • projektets finansiering har ändrats
 • bidraget har beviljats på grund av oriktig eller ofullständig uppgift
 • bidraget inte har använts för det ändamål som låg till grund för att bidraget beviljades
 • mottagaren inte har lämnar in en korrekt redovisning utifrån Region Östergötlands rapporteringsönskemål.

Medel som utlyses

Region Östergötland har under 2021 avsatt 1 miljon kronor inom denna stödform.

Så här söker du

Du ansöker mellan 1 februari och 1 mars klockan 16:00 via digitalt formulär. Besked ges i början av april.

Innan du påbörjar din ansökan läs igenom de dokument som ligger i högerspalten under Kulturstöd att söka för att ta del av viktig information och förutsättningar för att söka.

Kontakt

Bild på Helena Agnemar

Helena Agnemar

Verksamhetsutvecklare litteratur

010-103 93 11

e-post

Bild på Maria Brusman

Maria Brusman

Kulturstrateg, scenkonst

010-103 65 12

e-post

Bild på Anna Ljung

Anna Ljung

Dansutvecklare - Dans i Öst

010-103 65 15

e-post

Bild på Petra Nordin Carlsson

Petra Nordin Carlsson

Kulturstrateg, kultursamverkan, kulturarv

010-103 65 14

e-post

Bild på Sebastian Sas

Sebastian Sas

Filmutvecklare

010-103 30 38

e-post