Region Östergötland

Kulturstöd - Bredda deltagande och öka spridning

Region Östergötland vill aktivt uppmuntra aktörer som verkar för insatser som når breddade eller nya målgrupper. Kulturstödet för att bredda deltagande och öka spridningen vänder sig till offentliga aktörer, organisationer och föreningar.

Breddperspektivet handlar om att ge utrymme för olika kulturuttryck, men även gränsöverskridande samverkan mellan olika kulturuttryck eller med andra relevanta områden. Insatser för ökad spridning kan handla om exempelvis geografi, socioekonomiska förhållanden eller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, men även om en tydlig ambition att nå nya målgrupper. Stödformen för breddat deltagande och ökad spridning tar sin utgångspunkt i nedanstående skrivning. 

Ur Region Östergötlands kulturplan:
De nationella kulturpolitiska målen fastställer att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefrihet som grund. Alla ska ha möjligheter att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken bland annat främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor. De senaste årens rapporter om kulturvanor, baserat på statistik och fördjupad analys, visar dock att det är klara skillnader i kulturvanorna mellan olika grupper. Socioekonomiska förhållanden, utbildningsbakgrund, kön och ålder spelar stor roll för vilken typ av kultur man konsumerar eller utövar, och det gäller för både vuxna och barn. Det här är en gemensam utmaning inom all offentligt finansierad kulturverksamhet.

Urval och bedömning

Vid fördelningen av stödet strävar vi efter en bred representation gällande genre och geografisk spridning samt en inkluderande representation gällande kön, ålder etc.

Region Östergötland går in med högst hälften av total finansiering. För stöd som tydligt kan kopplas till en eller flera kommuner krävs även kommunal medfinansiering.

I bedömningen tas hänsyn till följande perspektiv, alla behöver inte uppfyllas:

  • De tre hållbarhetsperspektiven; social, ekologisk och ekonomisk samt kopplingen till Agenda 2030.
  • Ett inkluderande, tillgängligt och demokratiskt förhållningssätt. Det kan gälla exempelvis fokus på nationella minoriteter, barn och unga, äldre, jämställdhet, HBTQI, funktionsvariation, etnisk och kulturell mångfald.
  • Regionalt mervärde, framför allt med tanke på bredd- och spridningsperspektivet, enligt beskrivningen ovan.
  • Långsiktiga och hållbara effekter, som fortsättning eller utveckling på längre sikt. Metodutveckling, exempelvis metod- och processutveckling, arbete i syfte att skapa nya nätverk, förnya teknik eller utveckla interaktion och publikarbete, spridande av kunskap och dylikt.
  • Samverkan med andra aktörer, inom kulturområdet eller med andra relevanta samhällsområden.

Vem kan söka?

Ansökan är öppen för juridiska personer som offentliga aktörer, organisationer, föreningar, dock ej för enskilda privatpersoner. Bedömning görs med hänsyn till om sökande redan får, eller i närtid fått, regional finansiering. 
Aktörer med regionalt uppdrag som finansieras inom kultursamverkansmodellen kan inte söka stödet.

Marknadsföring

Vid marknadsföring av projektet ska det framgå att den stöds av Region Östergötland. Logotyp finns att hämta här 
Vid filmprojekt/event ska logotypen för Film i Öst vara synlig. 

Redovisning

Slutrapport med ekonomisk redovisning ska lämnas senast tre månader efter avslutat projekt. Inlämnas via webben enligt fastställt formulär.

Övrigt

Projektplan samt budget ska bifogas ansökan. Se villkor gällande bilagor i högerspalten på sidan Kulturstöd att söka. Bilagor med projektplan samt budget ska skickas in till kultur@regionostergotland.se efter att formuläret har fyllts i. Viktigt att det både i bilagorna och i mail framgår vem som är avsändaren samt att projektets/produktionens namn skrivs in i ämnesraden på ditt mail. 

Under ett uppbyggnadsskede kan stöd ges maximalt tre gånger från denna stödform. Ansökan ska dock lämnas för ett år i taget.

Om förutsättningarna förändras för det beviljade stödet ska kontakt tas med Region Östergötland för vidare kommunikation.

Beslut om bidrag kan ändras, hävas eller det utbetalda bidraget kan återkrävas om:

  • verksamheten eller projektet inte bedöms bedrivas enligt beviljad ansökans förutsättningar
  • projektets finansiering har ändrats
  • bidraget har beviljats på grund av oriktig eller ofullständig uppgift
  • bidraget inte har använts för det ändamål som låg till grund för att bidraget beviljades
  • mottagaren inte har lämnar in en korrekt redovisning utifrån Region Östergötlands rapporteringsönskemål.

Medel som utlyses

Region Östergötland har under 2021 avsatt 1 miljon kronor inom denna stödform.

Så här söker du

Du ansöker mellan 1 februari och 1 mars klockan 16:00 via digitalt formulär
Besked ges i början av april. Innan du påbörjar din ansökan läs igenom de dokument som ligger i högerspalten under Kulturstöd att söka för att ta del av viktig information och förutsättningar för att söka.

Kontakt

Bild på Helena Agnemar

Helena Agnemar

Verksamhetsutvecklare litteratur

010-103 93 11

e-post

Bild på Maria Brusman

Maria Brusman

Kulturstrateg, scenkonst

010-103 65 12

e-post

Bild på Anna Ljung

Anna Ljung

Dansutvecklare - Dans i Öst

010-103 65 15

e-post

Bild på Petra Nordin Carlsson

Petra Nordin Carlsson

Kulturstrateg, kultursamverkan, kulturarv

010-103 65 14

e-post

Bild på Sebastian Sas

Sebastian Sas

Filmutvecklare

010-103 30 38

e-post