Region Östergötland

Kulturstöd - Bredda deltagande och öka spridning

Region Östergötland vill aktivt uppmuntra aktörer som verkar för insatser som når breddade eller nya målgrupper. Kulturstödet för att bredda deltagande och öka spridningen vänder sig till offentliga aktörer, organisationer och föreningar.

Breddperspektivet handlar om att ge utrymme för olika kulturuttryck, men även gränsöverskridande samverkan mellan olika kulturuttryck eller med andra relevanta områden. Insatser för ökad spridning kan handla om exempelvis geografi, socioekonomiska förhållanden eller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, men även om en tydlig ambition att nå nya målgrupper. Stödformen för breddat deltagande och ökad spridning tar sin utgångspunkt i Region Östergötlands kulturplan 2020-2023.

Urval och bedömning

Vid fördelningen av stödet strävar vi efter en bred representation gällande genre och geografisk spridning samt en inkluderande representation gällande kön, ålder etc Tjänstepersoner från andra regioner hjälper Region Östergötland i urvalsprocessen kring ansökningarna.

Region Östergötland går in med högst hälften av total finansiering. För stöd som tydligt kan kopplas till en eller flera kommuner, krävs även kommunal medfinansiering.

I bedömningen tas hänsyn till något eller någon av följande perspektiv:

 • De tre hållbarhetsperspektiven; social, ekologisk och ekonomisk samt kopplingen till Agenda 2030.
 • Ett inkluderande, tillgängligt och demokratiskt förhållningssätt. Det kan gälla exempelvis fokus på nationella minoriteter, barn och unga, äldre, jämställdhet, HBTQI, funktionsvariation, etnisk och kulturell mångfald.
 • Regionalt mervärde, framför allt med tanke på bredd- och spridningsperspektivet, enligt beskrivningen ovan.
 • Långsiktiga och hållbara effekter, som fortsättning eller utveckling på längre sikt. Metodutveckling, exempelvis metod- och processutveckling, arbete i syfte att skapa nya nätverk, förnya teknik eller utveckla interaktion och publikarbete, spridande av kunskap och dylikt.
 • Samverkan med andra aktörer, inom kulturområdet eller med andra relevanta samhällsområden.

Vem kan söka?

 • Ansökan är öppen för juridiska personer som offentliga aktörer, organisationer, föreningar, dock ej för enskilda privatpersoner.
 • Bedömning görs med hänsyn till om sökande redan får, eller i närtid fått, regional finansiering.
 • Aktörer med regionalt uppdrag som finansieras inom kultursamverkansmodellen kan inte söka stödet.

Så här söker du:

Ansök via formuläret på vår webb

Ansökan är öppen mellan den 1 februari till 3 mars, klockan 16:00. Besked ges i april.

Innan du påbörjar din ansökan ska du läsa igenom dokumenten på sidan Kulturstöd att söka. Där hittar du viktig information och förutsättningar för att söka kulturstöd.

Skicka kompletterande bilagor

Din ansökan ska kompletteras med en projektplan och budget efter att du har fyllt i formuläret på vår sida. Läs igenom och följ våra riktlinjer för projektplan, budget och bilagor.

Skicka bilagor med projektplan och budget till kultur@regionostergotland.se när du har skickat in ansökan. Det är viktigt att det framgår vem som är avsändaren på bilagorna och mejlen, samt att projektets/produktionens namn ska skrivas in i ämnesraden på ditt mejl.

Övrigt

Under ett uppbyggnadsskede kan stöd ges maximalt tre gånger från denna stödform. Ansökan ska dock lämnas för ett år i taget.

Om förutsättningarna förändras för det beviljade stödet ska kontakt tas med Region Östergötland för vidare kommunikation.

Beslut om bidrag kan ändras, hävas eller det utbetalda bidraget kan återkrävas om:

 • verksamheten eller projektet inte bedöms bedrivas enligt beviljad ansökans förutsättningar
 • projektets finansiering har ändrats
 • bidraget har beviljats på grund av oriktig eller ofullständig uppgift
 • bidraget inte har använts för det ändamål som låg till grund för att bidraget beviljades
 • mottagaren inte har lämnar in en korrekt redovisning utifrån Region Östergötlands rapporteringsönskemål.

Marknadsföring

Vid marknadsföring av projektet ska det framgå att den stöds av Region Östergötland. Logotyp finns att hämta här
Vid filmprojekt/event ska logotypen för Film i Öst vara synlig. 

Redovisning

Redovisning ska lämnas senast tre månader efter avslutat projekt. Du hittar information om redovisningen och blanketten på sidan Kulturstöd att söka

Medel som utlyses

Region Östergötland har under 2022 avsatt 1 miljon kronor inom denna stödform.

Kontakt

Bild på Helena Agnemar

Helena Agnemar

Verksamhetsutvecklare litteratur

010-103 93 11

e-post

Bild på Maria Brusman

Maria Brusman

Kulturstrateg, scenkonst

010-103 65 12

e-post

Bild på Anna Ljung

Anna Ljung

Dansutvecklare - Dans i Öst

010-103 65 15

e-post

Bild på Petra Nordin Carlsson

Petra Nordin Carlsson

Kulturstrateg, kultursamverkan, kulturarv

010-103 65 14

e-post

Bild på Sebastian Sas

Sebastian Sas

Filmutvecklare

010-103 30 38

e-post