Region Östergötland

Kulturstipendier

två presoner som spelar cello

Region Östergötland arbetar för ett kulturliv av hög kvalitet som genererar delaktiga invånare och en attraktiv livsmiljö och en gång om året delar vi ut kulturstipendier. Kulturstipendierna ska stödja och uppmuntra verksamhet inom konst/kulturområden såsom dans, design, slöjd, musik, teater, bild och form, film, litteratur, bildning och kulturarv.

 

Till grund för kulturstipendierna ligger Kulturrådets nationella kulturpolitiska mål, Östergötlands kulturplan samt Regionalt utvecklingsprogram >2030. Generella riktlinjer Kulturstipendier och kulturpris delas i första hand ut till verksamma enskilda utövare inom kulturområdet som är bosatta, har verksamhet eller anknytning till länet/regionen och som förnyar eller utvecklar kulturlivet genom konstnärligt skapande. I arbetsprocessen tas det hänsyn till följande kriterier:

 • Verksam eller bosatt inom Östergötland
 • Har tydlig verksamhet eller anknytning inom länet/regionen
 • Bidrar till att utveckla och förnya kulturlivet genom konstnärligt skapande
 • Spridning mellan konstarter
 • Genus, mångfald och åldersspridning
 • Konstnärlig kvalité
 • Professionellt kontskapande

För riktlinjer kring varje enskild stipendium samt nyskapande projekt, se Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier under Dokument.

Ansöknings- och beslutsprocess

Ansökningsperioden öppnar 17 januari och ansökan ska vara oss tillhandla senast 11 april klockan 16.00. När alla ansökningar inkommit bereds de av internt sakkunniga inom varje konstområde, de som inte uppfyller riktlinjerna sorteras bort. Ansökningarna bereds sedan av en extern sakkunniggrupp som består av: 

 • Johannes Ehnsmyr, konstkonsulent, Region Uppsala
 • Anna Grip, lektor i dans på Dans- och Cirkushögskolan i Stockholm 
 • Fanna Ndow Norrby, journalist och programledare 

Den externa sakkunniggruppen föreslår vilka som tilldelas årets stipendier, beslutet fastställs sedan i Regionutvecklingsnämnden 21 augusti. Utdelning av stipendier görs under Regionfullmäktige i slutet av oktober, efter utdelningen delas stipendiepengarna ut.

Riktlinjer för bilagor – kulturstipendier

Du får gärna bifoga en bilaga till din ansökan. Nytt för i år är att vi ställt upp riktlinjer för hur bilagorna ska se ut. Detta för att underlätta ärendehantering samt arbetsprocess.
Riktlinjer för bilagor

 • Bilagan ska vara ett dokument om max 3 A4 sidor i PDF-format
 • Hänvisning till film, musik, hemsidor mm så ska läggas som länkar i PDF-dokumentet
 • Länkar till musik, film mm ska vara fungerande året ut
 • Bilagan ska ges samma diarienummer som ansökan
 • Finns budget för projektet som ansökan avser ska den finnas med i bilagan
 • Bilagor skickas in separat via e-post till registrator@regionostergotland.se , märk bilagorna med rätt diarienummer.

 

Arbetsstipendium 

Region Östergötlands arbetsstipendium är avsett att ge professionella kulturskapare ekonomi och möjlighet att utan avbrott få tid att arbeta med konstnärlig utveckling av idéer, och ge tillfälle till nyskapande och kreativa språng inom ett specifikt konstnärligt verksamhetsområde.

Stipendiet utdelas till en person som är professionellt verksam eller bosatt i Östergötland, och har tydlig koppling eller anknytning till länet samt bidrar till att utveckla och förnya kulturlivet genom sitt konstnärliga skapande. 

Kultur och utvecklingsstipendium 

Kulturstipendium utdelas till professionella kulturutövare eller en grupp av professionella utövare som tillför regionen konstnärliga och kulturella kvaliteter genom sitt konstnärliga arbete. Särskild vikt läggs på unga kreatörer i början av sin karriär.

Stipendiet delas ut till fyra enskilda personer, alternativt kan ett stipendium delas ut till två personer som arbetar tillsammans. 

Nyskapande projekt 

Stöd till nyskapande projekt syftar till att främja och stimulera förnyelsearbetet inom kulturlivet och avser projekt som är kulturellt och konstnärligt nyskapande och/eller projekt som syftar till att utveckla nya metoder och processer.

Stödet till nyskapande projekt kan tilldelas alla konst-och kulturområden, aktörer och arbetsmetoder. Utlysningen kan riktas mot ett årligt tema eller särskilt konstområde.

Summan för nyskapande projekt är 50 000 kr 

Här kan du läsa om vilka som fick kulturstipendium 2018 > > >