Region Östergötland

Kulturstipendier

två presoner som spelar cello

Varje år delar Region Östergötland ut kulturstipendier. Stipendierna kan sökas inom alla konst- och kulturområden och riktar sig till professionella kulturskapare. Syftet är att stötta de aktörer som verkar i länet och uppmuntra till att bo och verka i Östergötland för att på så sätt bidra till att Östergötland är ett starkt län för kulturen.

 

Riktlinjer för ansökan 

Innan du ansöker var noga med att läsa igenom riktlinjerna för kulturstipendierna. Du kan skicka in samma ansökan till arbetsstipendiet som till kultur- och utvecklingsstipendietDet innebär att du genom en ansökan har chans på både arbetsstipendium och kultur- och utvecklingsstipendium. Förändringen har gjorts för att förenkla ansöknings- samt hanteringsprocessen.

Inriktningen för Nyskapande projekt är projekt som ligger i skärningspunkten mellan olika professioner och uttryckssätt, dvs gränsöverskridande projekt

Dessa kan få bidrag

Till grund för kulturstipendierna ligger:

Kulturstipendier och kulturpris delas i första hand ut till verksamma enskilda utövare inom kulturområdet som är bosatta, har verksamhet eller anknytning till länet/regionen och som förnyar eller utvecklar kulturlivet genom konstnärligt skapande.

I arbetsprocessen tas det hänsyn till följande kriterier:

 • Verksam/bosatt inom Östergötland och/eller har en tydlig verksamhet med anknytning till länet
 • Konstnärlig kvalité
 • Professionellt konstskapande

För riktlinjer kring varje enskild stipendium samt nyskapande projekt, se Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier under Dokument.

Ansöknings- och beslutsprocess

Ansökningsperioden öppnar under februari och ansökan ska vara oss tillhandla senast 20 april klockan 16.00. När alla ansökningar inkommit bereds de av internt sakkunniga inom varje konstområde, de som inte uppfyller riktlinjerna sorteras bort. Ansökningarna bereds sedan av en extern sakkunniggrupp som består av:

 • Jesper Bergom Larsson, filmproducent, produktionsledare, tidigare filmkonsulent på Svenska filminstitutet.
 • Ellen Tejle, vd för mediehuset Fanzingo, grundare av A-märkt film, tidigare projektledare för Unga Teaternätet.
 • Johanna Strand, konstnär, formgivare och designer. Utbildad vid Beckmans Designhögskola och på Konstfack.

Den externa sakkunniggruppen föreslår vilka som tilldelas årets stipendier, beslutet fastställs sedan i Regionutvecklingsnämnden i augusti. Utdelning av stipendier görs under Regionfullmäktige i oktober/november.

Riktlinjer för bilagor – kulturstipendier

Du får gärna bifoga en bilaga till din ansökan.Viktigt är att du följer de riktlinjer som är uppställda för hur bilagorna ska se ut. Detta för att underlätta ärendehantering samt arbetsprocess.

Riktlinjer för bilagor:

 • Bilagan ska vara ett dokument om max 3 A4 sidor i PDF-format
 • Hänvisning till film, musik, hemsidor mm ska läggas som länkar i PDF-dokumentet
 • Länkar till musik, film mm ska vara fungerande året ut
 • Bilagan ska ges samma diarienummer som ansökan
 • Finns budget för projektet som ansökan avser ska den finnas med i bilagan
 • Bilagor skickas in separat via e-post till registrator@regionostergotland.se, märk bilagorna med rätt diarienummer.

Stipendieformer

Arbetsstipendium > > >

Region Östergötlands arbetsstipendium är avsett att ge professionella kulturskapare ekonomi och möjlighet att utan avbrott få tid att arbeta med konstnärlig utveckling av idéer, och ge tillfälle till nyskapande och kreativa språng inom ett specifikt konstnärligt verksamhetsområde.
Stipendiet utdelas till en person som är professionellt verksam eller bosatt i Östergötland, och har tydlig koppling eller anknytning till länet samt bidrar till att utveckla och förnya kulturlivet genom sitt konstnärliga skapande.

Summan för stipendiet är 100 000 kr

Kultur och utvecklingsstipendium > > >

Kulturstipendium utdelas till professionella kulturutövare eller en grupp av professionella utövare som tillför regionen konstnärliga och kulturella kvaliteter genom sitt konstnärliga arbete. Särskild vikt läggs på personeri början av sin karriär.
Stipendiet delas ut till fyra enskilda personer, alternativt kan ett stipendium delas ut till två personer som arbetar tillsammans.

Summan per stipendium är 40 000 kr.

Nyskapande projekt > > >

Stöd till nyskapande projekt syftar till att främja och stimulera förnyelsearbetet inom kulturlivet och avser projekt som är kulturellt och konstnärligt nyskapande och/eller projekt som syftar till att utveckla nya metoder och processer.

Årets områdesinriktning för Nyskapande projekt riktar sig till projekt som ligger i skärningspunkten mellan olika professioner och uttryckssätt. Områdesinriktningen görs för att kunna nå ut till fler kulturyttringar.

Stödet till nyskapande projekt kan tilldelas alla konst-och kulturområden, aktörer och arbetsmetoder. Se mer information om årets områdesinriktning under dokument.

Summan för nyskapande projekt är 50 000 kr.