Region Östergötland

Tips för svenskt kulturliv genom EU:s fonder

Rapporten Klokboken kan vara ett stöd för personer inom kulturområdet. Den ska ge kunskap och verktyg som ökar möjligheten att få pengar från EU:s strukturfondsprogram till kulturprojekt.

Sedan Sverige gick med i EU 1995 har pengar fördelats via strukturfondsprogrammet till kulturprojekt. För perioden 2014-2020 saknas kultur som enskilt fokusområde inom programmet. Sverige har valt att fokusera på de mål som handlar om att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, öka små och medelstora företags konkurrenskraft och att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi.
För att ett kulturprojekt ska kunna få ekonomiskt stöd genom strukturfondsprogrammet måste därför projektets syfte vara att uppfylla något av de ovan nämnda målen.
Klokboken kan vara ett stöd för att bland annat enklare se hur ett kulturprojekt kan passa in i något av fokusområdena. Den ska öka kunskapen om förutsättningar för och möjligheter till att skapa projekt som kan bidra till kulturell och regional samhällsutveckling.

Klokboken har tagits fram av Svensk Scenkonst och Riksförbundet Sveriges Museer med stöd av Tillväxtverket, Statens kulturråd och Riksutställningar.

Kontakt

Bild på Maria Brusman

Maria Brusman

Kulturstrateg, scenkonst

010-103 65 12

e-post

Bild på Petra Nordin Carlsson

Petra Nordin Carlsson

Kulturstrateg, kultursamverkan, kulturarv

010-103 65 14

e-post

Andra webbplatser