Region Östergötland

Hållbarhetsintegrering

Hållbarhetsintegrering är ett projekt som Region Östergötland driver på uppdrag av Tillväxtverket. I grunden handlar det om att ta målen i Agenda 2030 från ord till handling, genom arbetet med regional utveckling.

Projektet Hållbarhetsintegrering är indelat i fyra insatsområden; regional samverkan, regional utveckling, finansiering samt arbetssätt och metoder. De två sista målen har Tillväxtverket valt och de är lika för alla regioner i landet.

Insatsområde 1 – regional samverkan

Inom detta insatsområde ska Region Östergötland arbeta tillsammans med andra stora aktörer för att hantera stora samhällsutmaningar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det ska bland annat ske genom nya former av kunskapsspridning och idéutbyte. Varje år lyfts olika temaområden och varje år arrangeras också en hållbarhetsdag.

De teman som planeras att vara i fokus är:
2020 - Hållbara städer och samhällen, om platsens betydelse, utmaningar och möjligheter
2021 - Hållbar region, med inriktning på den regionala utvecklingsstrategin
2022 - Hållbart liv, som handlar om hälsa, tillhörighet och om att få ihop livspusslet.

Insatsområde 2 – regional utveckling

Inom detta insatsområde ska Region Östergötland arbeta för att hållbarhet ska vara en naturlig del av allt arbete i det regionala utvecklingsuppdraget. De verksamheter i Region Östergötland som arbetar med regional utveckling ska ha hållbarhetsperspektivet med som en inre kompass i sitt arbete.

Insatsområde 3 – finansiering

Detta insatsområde handlar om att hållbarhet ska vara en del av alla beslut om exempelvis företagsstöd och projektmedel.

Insatsområde 4 – övergripande omställning

Detta insatsområde handlar om att ställa om och pröva nya arbetssätt och metoder för att genomföra målen i Agenda 2030 i det regionala utvecklingsarbetet.

Kontakt

Bild på Peter Karlsson

Peter Karlsson

Strateg samhällsbyggnad

010-103 65 06

070-580 02 87

e-post