Landstinget i Östergötland

Utvecklingsstrategi för Östergötland

en visuell identitet för utvecklingsstrategi som baseras på ikoner

Utvecklingsstrategin ska leda till en hållbar tillväxt och utveckling i Östergötland med sikte på 2040. Den ska arbetas fram av Region Östergötland, kommunerna i Östergötland och ett flertal andra aktörer som arbetar tillsammans med att utveckla Östergötland.

Region Östergötland ska ta fram en regional utvecklingsstrategi som bildar en grund för det utvecklingsarbete som bedrivs av Region Östergötland, kommunerna i Östergötland och andra aktörer som arbetar med utvecklingsfrågor i Östergötland. Det är regeringen som har gett uppdraget att ta fram egna regionala utvecklingsstrategier till alla regioner i Sverige. När utvecklingsstrategin väl är antagen av Region Östergötlands fullmäktige ersätter den det nu gällande "Regionalt utvecklingsprogram 2030 för Östergötland".

Utvecklingsstrategin ska leda till en hållbar tillväxt och utveckling i Östergötland, och det är viktigt att utvecklingsstrategin är både aktuell, och väl förankrad bland alla aktörer. Vi vill därför skapa bästa möjliga förutsättningar för ett gott samarbete mellan alla olika aktörer som arbetar tillsammans med att utveckla Östergötland.

Under hösten 2018 kommer vi tillsammans med bland andra kommunerna i länet, Länsstyrelsen Östergötland, Linköpings Universitet, näringsliv och civilsamhället, ta fram en gemensam målbild. Vi siktar mot år 2040 för att ha tillräckligt lång tid på oss för att kunna åstadkomma verklig förändring. Samtidigt är det inte så långt i framtiden att målet känns overkligt.

När vi arbetar fram utvecklingsstrategin finns det några viktiga saker att tänka på:

Vi vill uppnå en hållbar utveckling i tre dimensioner:
1) Social hållbarhet
2) Ekonomisk hållbarhet
3) Miljömässig hållbarhet

Utvecklingsstrategin ska vara bred.
Alla viktiga regionala utvecklingsfrågor ska rymmas i den.
Hela Östergötland ska få plats i utvecklingsstrategin.

Stad och land, stora och små kommuner.

Tidplan

2018

  • Dialog och samtal med olika samhällsaktörer för att formulera målbilder och bestämma vilka vägar vi ska ta för att nå målbilderna.
  • Ta fram kunskapsunderlag och nulägesbeskrivningar.

2019

  • Dialog och samtal med politiska företrädare i kommuner och Region Östergötland.

2020

  • Region Östergötlands fullmäktige kommer fatta beslut om att anta den regionala utvecklingsstrategin för Östergötland.

Ett framgångsrikt genomförande förutsätter att alla utvecklingsaktörer arbetar tillsammans. Framtiden skapar vi alla, vare sig vi gör det i vårt yrke, eller på vår fritid.

 

Kontakt

Bild på Fredrik Sunnergren

Fredrik Sunnergren

Strateg analys och statistik, processansvarig Utvecklingsstrategi för Östergötland

010-103 65 10

e-post