Landstinget i Östergötland

Regional utvecklingsplanering

fält

För att kunna möta framtidens utmaningar arbetar Region Östergötland, tillsammans med kommunerna, med att formulera och utveckla övergripande regionala utvecklingsstrategier.

Syftet är att tänka efter före så att samhället ska vara rustat inför kommande förändringar. Det kan handla om förändringar i levnadsmönster och ekonomiska förutsättningar som på olika sätt påverkar både den enskilda människan och företag.

Regeringen har genom förordning SFS 2007:713 om regionalt tillväxtarbete, gett regionerna i uppgift att arbeta fram regionala utvecklingsprogram och att samordna genomförandet av dessa. Avsikten med den regionala utvecklingsstrategin är att ange mål och strategier för att nå den samhällsutveckling som eftersträvas. För att formulera strategier måste vi förstå förutsättningar för samhällets utveckling, vilket kräver kunskap om hur samhället fungerar och fakta om utgångsläget. Strategin baseras på en analys av regionens specifika förutsättningar och möjligheter som ligger till grund för de valda strategierna.

Region Östergötland ansvarar för  det regionala utvecklingsprogrammet RUP>2030 som Östergötlands regionala utvecklingsstrategi heter idag. Det innehåller strategier för den regionala utvecklingen med perspektiv fram till år 2030, samt strategiska insatsprogram.

En aktuell fråga som kräver en långsiktigt genomtänkt strategi, som delas av regionens olika aktörer, är byggandet av Ostlänken och fortsättningen av höghastighetsbanorna till Jönköping och vidare mot Göteborg och Skåne.

För att förstå utvecklingen och veta vad som är bäst på lång sikt i förhållande till de uppsatta målen bedrivs utredningsarbete inom hela fältet för regional utveckling. Ett exempel är att invånarna i Östergötland i dag rör sig över ett större geografiskt område än tidigare. Det har till exempel blivit vanligare att bo i en kommun och arbeta i en annan. Det innebär i sin tur att resorna till och från arbetet har blivit längre.

Genom att förutse denna typ av förändring och utifrån det förbättra bland annat kommunikationer och infrastruktur kan det bli enklare för länsinvånarna att få ihop sin vardag. Det blir också lättare för arbetsgivare att rekrytera medarbetare från ett större område.

Kontakt

Bild på Anders Bäckstrand

Anders Bäckstrand

Enhetschef

010-103 68 31

e-post