Region Östergötland

Strukturbild Östergötland

Gatukorsning med cyklister och gångtrafikanter
Många människor lever i dag sina liv i flera kommuner. För att planera hur infrastruktur, kollektivtrafik och fysisk planering ska hänga ihop i länet i framtiden har Region Östergötland tillsammans med kommunerna arbetat med en strukturbild

Bättre transporter och infrastruktur, som gör det möjligt att resa längre sträckor på kort tid, ökar människors valfrihet när det gäller bostad och arbete. När människor rör sig över en större geografi i sin vardag, blir samhällsplanering över kommungränser också allt viktigare.

I det Regionala utvecklingsprogrammet slås den översiktliga inriktningen för regionen fast, medan Länstransportplanen och Trafikförsörjningsprogrammet innehåller strategier för infrastrukturinvesteringar och kollektivtrafik. Strukturbilden håller ihop dessa planer och binder ihop det Regionala utvecklingsprogrammet med kommunernas planeringsarbete.

Strukturbild är inte ett formellt planeringsdokument enligt plan- och bygglagen. Tanken är att den ska fungera som ett planeringsunderlag för regionens kommuner i deras översiktliga fysiska planering.

Regional strukturbild Östergötland antogs 2016, för närvarande pågår arbetet med en genomförandeplan.

Kontakt

Bild på Lena Lindgren

Lena Lindgren

Regionplanerare

010-103 68 87

e-post