Landstinget i Östergötland

Överenskommelsen

Överenskommelsen är samverkan mellan parterna Region Östergötland och den sociala ekonomin/ civilsamhället/idéburen sektor. Målet med den regionala Överenskommelsen är att vi tillsammans ska hitta lösningar på samhällsutmaningar.

I juni 2017 tog Region Östergötland beslut om en satsning på en regional Överenskommelse mellan Region Östergötland och den sociala ekonomins aktörer.

Redan 2008 tecknades en överenskommelse på nationell nivå och nu pågår en process för att ena parterna kring hur en överenskommelse kan se ut i vår region.

Dags för undertecknande av den Regionala Överenskommelsen i Östergötland

Vi har efter en intensiv process under våren 2018 tagit fram ett förslag till en regional Överenskommelse i Östergötland. Efter en omarbetning av förslaget, utifrån de remissvar som inkommit, har nu det slutliga förslaget kommit in i den politiska beslutsprocessen.

Den regionala Överenskommelsen i Östergötland antogs av ett enigt regionfullmäktige den 21 november 2018. Här kan du läsa den regionala Överenskommelsen i sin helhet > > >

Inbjudan

Vi vill nu bjuda in er till ett högtidligt undertecknande av den regionala Överenskommelsen, tisdagen den 11 december, kl 17-19.
Läs mer här > > > 

De organisationer som vill ansluta sig till Överenskommelsen i efterhand kontaktar Annika Larsson via e-post.

 

Här hittar du samlad information om våra aktiviteter under 2018:

  • Information om Överenskommelsen, 16 april. Vi fick besök av processledare Camilla Olsson och Birgitta Adler som berättade om sina erfarenheter från Västra Götalandsregionen. Mötet lade grunden för hur vi går vidare med vår process i Östergötland. Vid mötet deltog drygt 50 personer; politiker och tjänstemän från Region Östergötland tillsammans med representanter från 22 regionala organisationer.
      
  • Workshop om att skapa goda förutsättningar för samskapande, 8 maj. Syftet med dagen var att tillsammans utforska framgångsfaktorer för samverkan. Under eftermiddagen delade vi erfarenheter från projekt och processer i samverkan mellan Region Östergötland och civilsamhället/sociala ekonomin/idéburen sektor. Workshopen resulterade i ett underlag för Överenskommelsens sex principer laddat med våra gemensamma värdeord och gemensam värdegrund. Närvarande på mötet var ca 50 personer; tjänstemän och politiker från Region Östergötland tillsammans med representanter från 27 regionala organisationer
     
  • Workshop om Överenskommelsens principer, 29 maj. Workshopen syftade till att ta fram och enas om de principer som ska gälla för överenskommelsen. Erfarenheterna från vår process kommer att tas till vara och utgöra underlaget till överenskommelsen mellan Region Östergötland och civilsamhället/social ekonomi/idéburen sektor. Cirka 50 personer, 25 regionala organisationer.

  • Workshop och remissgenomgång, 19 juni. Workshopen syftade till att informera och diskutera kring remissen för Överenskommelsen i Östergötland. Deltagarna på mötet hade möjlighet att i gruppen lyfta spontana reflektioner kring det textförslag som arbetats fram baserat på de tidigare träffarna under processen. De fick även möjlighet att reflektera över hur de kan arbeta vidare med processen och remissen på hemmaplan. Cirka 50 personer, 29 regionala organisationer. 

  • Processen under hösten 2018: Remissen för den regionala Överenskommelsen i Östergötland skickades ut till politiker och tjänstemän inom Region Östergötland samt till organisationer inom idéburen sektor i Östergötland den 20 juni 2018. Remissrundan avslutades den 14 september, och det har inkommit 32 remissvar. Arbetsgruppen för Överenskommelsen har sammanträtt och diskuterat de synpunkter som inkommit, samt sammanställt en slutgiltig version av Överenskommelsen. Under hösten kommer Överenskommelsen att tas upp i Regionutvecklingsnämnden (RUN) den 9 oktober, i Regionstyrelsen (RS) den 17 oktober samt i Regionfullmäktige (RF) den 21 november.

Vilka får vara med?

De organisationer från den sociala ekonomin/civilsamhället/idéburen sektor som deltar i processen ska ha ett regionalt perspektiv och bygga på demokratiska värderingar samt vara organisatoriskt fristående från offentlig sektor. Det är upp till varje enskild organisation att ta ställning till om den stödjer och undertecknar Överenskommelsen i sin helhet.

Kontakt

Bild på Alexandra Lundvall White

Alexandra Lundvall White

Processledare - Överenskommelsen

0725-18 09 92

e-post

Bild på Göran Denitton

Göran Denitton

Processledare - Överenskommelsen

0708-885344

e-post

Andra webbplatser