Region Östergötland Mattias och Cecilia

Samhällsplanering

Region Östergötland vill bidra till att skapa bra miljöer för invånarna att leva i, ett ekologiskt hållbart samhälle och goda förutsättningar för ett starkt näringsliv.

Samhällsbyggnadsområdet omfattar ett brett verksamhetsfält: Regional rumslig planering, Infrastruktur, Energi och Miljö, Landsbygdsutveckling, Digitala agendan, Analys och Statistik samt Övergripande strategisk planering. Dessutom finns en nära koppling till Folkhälsofrågor. Mellan dessa olika verksamheter finns starka samband. Arbetet kännetecknas ofta av mycket långa tidsperspektiv. Förmågan att se helheter och samband mellan olika samhällsfunktioner, såväl privata som offentliga, är en viktig framgångsfaktor vid arbete med ekonomisk, social och miljömässig hållbar regional utveckling. Syftet är att tänka efter före, så att samhället ska vara rustat inför kommande förändringar. Det kan handla om förändringar i levnadsmönster och i ekonomiska och miljömässiga förutsättningar, som på olika sätt påverkar både den enskilda människan och företag.

För att kunna möta framtidens utmaningar arbetar Region Östergötland tillsammans med kommunerna och angränsande regioner för att formulera gemensamma strategier och utveckla övergripande regionala eller storregionala program och planer.

Region Östergötland deltar också i olika nätverk och har kontakter med nationella myndigheter för att även ha en överblick över vad som sker nationellt och internationellt inom utvecklingsplanering.