Landstinget i Östergötland

Konferens 24 oktober 2017


Den 24 oktober 2017 höll #jagmed en konferens utifrån de bägge statliga utredningarna "Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera" (SOU 2016:94) samt "En gymnasieutbildning för alla" (SOU 2016:77).

Konferensen, som var fullbokad, fylldes av engagerade skolmedarbetare, politiker, coacher och projektmedarbetare från hela Östra Mellansverige som träffades för att inhämta ny kunskap, för diskussion och för att knyta nya kontakter.

Konferensen öppnades av moderator Margareta Wandel och huvudprojektledare Lasse Jonsson, bägge från Region Östergötland. En omklippt version av den starka och gripande filmen om #jagmed visades också som inledning.

Inledande talare var Malin Gren Landell, regeringens särskilde utredare (psykolog och medicine doktor), som presenterade utredningen "Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro".
Utifrån utredningen betonade Malin vikten av att uppmärksamma all skolfrånvaro – både giltig och ogiltig och att ströfrånvaro ofta är inkörsporten till mer långvarig frånvaro. All frånvaro ger således konsekvenser!
I nuläget "tappas" elever bort av skolan, men elever ska vara saknade av skolan! Det finns ofta framtagna handlingsplaner, närvarorutiner på skolorna, men som inte alltid följs i så stor utsträckning som det behövs. Malin uppmanade till att uppmärksamma både frånvaro – och närvaro, att alltid kartlägga orsakerna till frånvaron samt att främja närvaro genom ett förbättrat skolklimat. Malin poängterade även vikten av en stabil struktur för samverkan hos kommunen.

Efter presentationen av Saknad-utredningen presenterade Laila Berglund, länsprojektledare #jagmed Region Örebro län, strax före lunch projektets sex lärande saknätverk. Saknätverken leds av projektets fem olika länsprojektledare och deltagare från hela Östra Mellansverige träffas regelbundet för att fördjupa sig i de olika utvecklingsteman som #jagmed rymmer. Nätverken finns inom följande områden: Individuellt stöd, Övergångar/SYV, KAA, Elever i risk för avhopp, Inkludering och Kommuner utan egen gymnasieskola. Under konferensens raster fick sedan publiken möjligheter att närmare bekanta sig med de olika nätverken.

Eftermiddagen inleddes av Helén Ängmo, GD Statens Skolinspektion, regeringens särskilde utredare, som presenterade utredningen "En gymnasieutbildning för alla" samt berättade om Skolinspektionens granskningar angående gymnasieskolan och studieavbrott. Ca 35 procent av samtliga elever som påbörjar en gymnasieutbildning uppnår inte examen inom tre år. Efter fyra år minskar den andelen till ca 30 procent. Helén talade om utvecklingsbehov som att upptäcka unga i riskzonen, om stödet i skolan behöver vara mer långtgående. Helén talade även om undervisningstiden och tidens användning och om behovet av en ökad helhetssyn och mindre fragmentisering av undervisningen.
Förslag på åtgärder för att komma tillrätta med skolans med de utmaningar och problem som utredningen pekar på är bland andra krav på överlämningen från grundskolan till gymnasieskolan, rätten till mentor för alla elever, krav på samlade skoldagar, att elever som ej uppnått examen ska kunna gå längre i skolan samt förändringar av dagens ämnesbetyg.

Dagen avslutades med Statssekreterare Erik Nilsson från Utbildningsdepartementet som var inbjuden för att ge regeringens syn på de bägge utredningarna, om hur regeringen väljer att gå vidare med förslagen och hur tidsplanen för det arbetet ser ut. Erik inledde med att tala om framtidens gymnasieskola, om att kunskapsnivåerna nu vänder åt rätt håll, om att den svenska arbetsmarknaden är fortsatt stark. Regeringen ser att en stor andel av arbetsgivare i såväl privat som offentlig sektor anger en brist på arbetskraft. Erik valde även att berätta om den stora ökningen på Språkintroduktionsprogrammen, om en stor ökning av sent anlända elever från 2015 samt behovet av att se över kravet på gymnasieexamen, om att skapa lättare ingångar på arbetsmarknaden.

När det gäller frågan om hur regeringen väljer att gå vidare med utredningsförslagen var budskapet dessvärre otydligare, då regeringen just nu är mitt uppe i beredningen av kommande proposition som kommer att läggas fram under vintern. Konferensdeltagarna får, liksom alla andra nyfikna, vänta ytterligare några månader för att se om och när ytterligare stöd och förtydliganden av skolans och KAA-uppdragen kommer och vad de innehåller. Vi som var med på konferensen jobbar under tiden vidare med att stärka och utveckla möjligheterna för ungdomar i och utanför skolan, för allas rätt till att få uppleva att jag kan och hör till!

 

Charlotta, Agneta och Josefin välkomnade besökare. Bild på publik Filmvisning för deltagarna Föreläsning om frånvaro Bild på publiken Mingelbild Moderatorn leder samtalen Publik Porträtbild på Mailn Porträttbild på Helen Porträttbild på Erik